top of page

VYSVETLENIE SLUŽBY

! PRÁVNE UPOZORNENIE !

Oblasť pôsobenia platformy je veľmi špecifická a vyžaduje si určitú úroveň technických a informatívno-technických znalostí a preto odporúčame každému, kto plne nechápe zmysel služby a fungovanie kryptomenového sektora aby služby platformy nevyužíval a neodosielal žiadosť prostredníctvom internetovej stránky platformy. V súčasnej dobe na národnej ani európskej úrovni neexistuje legislatíva regulujúca alebo upravujúca činnosť platformy ktorá je založená na tzv. decentralizovanom financovaní, keďže pracuje jedine s virtuálnou menou bitcoin. Z toho dôvodu dôrazne upozorňujeme na tieto skutočnosti aby si potenciálny používatelia boli vedomý aká služba im je poskytnutá a akým právnym rámcom je upravená.

 

Časť I. – Často kladené otázky

Akú službu poskytujete?

Internetový portál je internetová decentralizovaná platforma peer to peer DeFi (decentralizované financie v oblasti kryptomien) prostredníctvom ktorej sa prevádzkuje tzv. investičná sekcia, kde sa stretávajú potenciálny dlžníci a investori a majú možnosť medzi sebou uzavrieť zmluvu o pôžičke v zmysle všeobecných obchodných podmienok. Platforma teda neposkytuje pôžičky ani úvery zo svojich vlastných ani iných zdrojov, internetový portál je len virtuálne elektronické miesto, kde sa stretávajú investori a dlžníci za účelom získania úveru vo virtuálnej mene bitcoin. Jedná sa o tzv. peer to peer decentralizovanú finančnú platformu DeFi umiestnenú v priestore kryptomien mimo finančný systém.

 

Poskytuje platforma pôžičky, úvery, hypotéky alebo obdobné finančné služby?

Výslovne upozorňujeme, že platforma neposkytne pôžičku, spotrebiteľský úver ani iný úver alebo inú finančnú službu dlžníkovi pretože platforma neposkytuje pôžičky, spotrebiteľské úvery, úvery alebo iné finančné služby. Platforma neposkytuje pôžičky, spotrebiteľské úvery alebo iné úvery a ani iné finančné služby alebo finančné produkty. Platforma nepracuje so žiadnymi národnými menami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) ale pracuje iba výlučne vo virtuálnej mene bitcoin. Využívanie národných mien je platformou výslovne zakázané.

 

Čo je úlohou platformy?

Úlohou platformy je prevádzka investičnej sekcie na portáli kde sa môžu stretnúť potenciálny investori a potenciálny dlžníci a uzatvoriť medzi sebou zmluvu o pôžičke a to výlučne len vo forme virtuálnej meny bitcoin. Medzi dlžníkom a investorom nedochádza k uzatvoreniu zmluvy o pôžičke v akejkoľvek národnej mene (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) ani vo forme úhrady na bankový účet a ani vo forme hotovosti využitím národnej meny. Využívanie národných mien je platformou výslovne zakázané nie len na samotnej platforme ale aj pri uzatváraní zmluvy o pôžičke medzi dlžníkom a investorom a túto povinnosť stanovenú VOP sú všetky zmluvné strany povinné dodržiavať.

 

Poskytujete sprostredkovanie úveru?

Platforma nesprostredkuje dlžníkovi pôžičku, spotrebiteľský úver, úver alebo inú finančnú službu pretože platforma nevykonáva sprostredkovateľskú činnosť.

 

Poskytujete kreditné alebo debetné karty?

Platforma neposkytuje kreditné ani debetné karty.

 

Akú službu si objednávam zakúpením jedného z balíkov?

Správca decentralizovaného systému ktorý spravuje tento decentralizovaný peer to peer DeFi portál na základe procesu registrácie a po úhrade poplatku vystaví žiadosť o pôžičku dlžníka v investičnej sekcií, kde môže do takejto žiadosti investor (tak isto registrovaný prostredníctvom žiadosti) investovať. Investovať v takej forme, že medzi dlžníkom a investorom bude uzatvorená zmluva o pôžičke v zmysle všeobecných obchodných podmienok. Jednoducho povedané, úhradou poplatku si uhradíte miesto v investičnej sekcií (jedná sa o stránku na internetovej stránke platformy) kde vystavíme Vaše údaje (anonymizované). Uhradením poplatku si toto vystavenie predplatíte na 12 mesiacov. Vaše údaje budú teda zverejnené v našej investičnej sekcií po dobu 12 mesiacov. Investor, ktorý po registrácií získa prístup k tejto investičnej sekcií, si môže vybrať jednu zo žiadostí a investovať do nej. Platforma takéhoto dlžníka a investora spojí aby medzi sebou mohli uzatvoriť zmluvu o pôžičke.

 

Čo to je investičná sekcia?

Investičná sekcia je sekcia na internetovom portáli ktorá obsahuje všetky vystavené žiadosti o pôžičku dlžníkov a slúži pre investorov aby si mohli z týchto žiadostí o pôžičku vybrať a investovať do jednej z nich a teda uzatvoriť s dlžníkom zmluvu o pôžičke v zmysle všeobecných obchodných podmienok.

 

Čo to znamená podanie žiadosti, respektíve objednanie jedného z balíkov?

Žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o poskytnutie služby je žiadosť používateľa o vystavenie žiadosti o pôžičku v investičnej sekcií umiestnenej na internetovom portáli. Nejedná sa o žiadosť o pôžičku od platformy, žiadosť o sprostredkovanie pôžičky, žiadosť o akúkoľvek finančnú službu na ktorú sa vyžaduje osobitné povolenie na základe osobitných predpisov.

 

Čo znamená, že bola moja podaná žiadosť schválená?

Schválenie žiadosti alebo schválenie žiadosti o pôžičku alebo schválenie žiadosti o poskytnutí služby znamená, že žiadosť o pôžičku ktorú podal používateľ je schválená a je teda spôsobilá byť vystavená v investičnej sekcií na internetovom portáli. Schválenie žiadosti alebo schválenie žiadosti o pôžičku neznamená, že žiadosť o pôžičku podaná používateľom bola schválená a bude mu vyplatená alebo sprostredkovaná pôžička.

 

Čo je poplatok za balík, respektíve registračný poplatok?

Registračný poplatok alebo poplatok za službu je poplatok za službu poskytovanú platformou, ktorý hradí dlžník, respektíve používateľ. Používateľ uhradením tohto poplatku získa službu vystavenia v investičnej sekcií (v prípade ak bola jeho žiadosť o pôžičku schválená) na dobu 12 mesiacov a získa status dlžníka. Upozorňujeme, že sa nejedná o poplatok za poskytnutie pôžičky, za sprostredkovanie pôžičky, alebo za akúkoľvek finančnú službu na ktorú sa vyžaduje osobitné povolenie na základe osobitných predpisov.

 

Medzi kým je uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb?

Zmluva o poskytovaní služieb je uzatvorená v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami medzi platformou a dlžníkom alebo medzi platformou a investorom ako výsledok procesu registrácie príslušného subjektu.

 

Medzi kým je uzatvorená zmluva o pôžičke?

Zmluva o pôžičke alebo zmluva o úvere je zmluva uzatvorená medzi dlžníkom a investorom a je výsledkom zhody dlžníka a investora ktorí sa spojili v investičnej sekcií. Takáto zmluva musí byť v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami platformy. Úverová zmluva je uzatvorená medzi dlžníkom a investorom navzájom pričom investor sa nezaoberá poskytovaním úverov a preto sa nemôže jednať o spotrebiteľskú zmluvu a ani o spotrebiteľský úver, respektíve spotrebný úver. Úverová zmluva medzi dlžníkom a investorom nie je uzatvorená s použitím žiadnej národnej meny v bezhotovostnom styku (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) a nie je ani uzavretá s použitím žiadnej národnej meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) v hotovostnom styku. Uvedenie národnej meny na platforme môže slúžiť len ako reprezentatívny príklad aktuálnej ceny virtuálnej meny bitcoin. Úverová zmluva medzi dlžníkom a investorom je vždy uzatvorená vo virtuálnej mene bitcoin a splácaná vo virtuálnej mene bitcoin. Využívanie národných mien (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) je platformou výslovne zakázané nie len na samotnej platforme ale aj pri uzatváraní zmluvy o pôžičke medzi dlžníkom a investorom.

Čo to znamená dokončenie žiadosti?

Dokončenie žiadosti alebo aktivácia alebo aktivovanie služby alebo vystavenie žiadosti znamená proces vystavenia žiadosti o pôžičku v zmysle všeobecných obchodných podmienok na základe dokumentov zaslaných používateľom v investičnej sekcií. Úspešné dokončenie žiadosti teda prebehne vystavením žiadosti dlžníka v investičnej sekcií.

 

Na internetovej stránke platformy sú uvedené sumy v eurách, jedná sa o poskytnutie služby v eurách alebo inej národnej mene?

Celá platforma a celé jej fungovanie je umiestnené v priestore kryptomien a celá jej činnosť a fungovanie patrí pod kryptomenový sektor. Platforma nepôsobí na finančnom trhu a pri svojom fungovaní a činnosti nevyužíva žiadne národné meny v akejkoľvek platobnej forme (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom. Pojem uvedený na webe ako „Výška úveru 1000 Eur – 4900 Eur / 5000 Eur – 99 000 Eur / 100 000 Eur – 250 000 Eur“ znamená reprezentatívne sumy, ktoré môže používateľ pri svojej žiadosti zadať do registračného formuláru. V prípade, ak sa na internetovej stránke nachádza označenie národnej meny Eur, jedná sa len o reprezentatívny príklad alternatívnej hodnoty kryptomeny ktoré je na internetovej stránke uvedené iba z dôvodu všeobecnej prehľadnosti internetovej stránky. Platforma nevyužíva žiadne bankové služby, neprijíma platby v hotovosti ani bezhotovostne, vkladom na účet, platby šekom alebo iným obdobným spôsobom. Platforma prijíma platby jedine vo virtuálnom aktíve bitcoin.

 

Jedná sa o poskytnutie služby v oblasti kryptomien?

Áno. Národné meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) ktoré sú uvedené na internetovom portáli alebo v registračnom formulári sú len reprezentatívna hodnota virtuálnej meny bitcoin. Všetky právne vzťahy ktoré sú výsledkom fungovania internetového portálu sú viazané virtuálnou menou bitcoin a nie národnými menami.

 

Môžem za službu zaplatiť eurami alebo inou národnou menou?

Nie je to možné. Platforma prijíma platby jedine vo virtuálnom aktíve bitcoin. Celá platforma a celé jej fungovanie je umiestnené v priestore kryptomien a celá jej činnosť a fungovanie patrí pod kryptomenový sektor. Platforma nepôsobí na finančnom trhu a pri svojom fungovaní a činnosti nevyužíva žiadne národné meny v akejkoľvek platobnej forme (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom.

 

Je na platforme dovolené využívanie národných mien ako sú eurá, doláre a podobne?

V zmysle bodu 5.1.8.4 všeobecných obchodných podmienok je jasne stanovené, že využívanie národných mien (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) je platformou výslovne zakázané nie len na samotnej platforme ale aj pri uzatváraní zmluvy o pôžičke medzi dlžníkom a investorom. Národné meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) ktoré sú uvedené na internetovom portáli alebo v registračnom formulári sú len reprezentatívna hodnota virtuálnej meny bitcoin. Všetky právne vzťahy ktoré sú výsledkom fungovania internetového portálu sú viazané virtuálnou menou bitcoin a nie národnými menami.

 

Používa platforma národné meny?

V prípade ak je na internetovom portáli uvedená akákoľvek národná mena (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) či už ako vyjadrenie potenciálnej hodnoty výšky úveru poskytnutého investorom alebo ako vyjadrenie hodnoty registračného poplatku, jedná sa len o reprezentatívnu hodnotu virtuálnej meny bitcoin. Všetky právne vzťahy ktoré sú výsledkom fungovania internetového portálu sú viazané virtuálnou menou bitcoin a nie národnými menami.

 

Uvedený úrok vo výške 5% je celkový úrok alebo úrok hradený ročne?

Upozorňujeme najmä potenciálnych investorov, že uvedený úrok je celkový. To znamená, že celková návratnosť investície je vo výške 5%. Nejedná sa o ročný úrok, teda úrok hradený ročne z celej sumy úveru. Takémuto úroku zodpovedá aj výška vypočítaných jednotlivých splátok uvedených na internetovej stránke platformy.

 

Čo to je garancia spokojnosti a ako funguje?

Pojem uvedený na webe ako „Garancia spokojnosti“ je špecifické právo dlžníka na poskytnutie výhody ktorej podmienky je možné nájsť v sekcií 5.1.5.1.3. Garancia spokojnosti funguje nasledovným spôsobom. V prípade ak sa nenašiel pre dlžníka investor tak platforma poskytne dlžníkovi výhodu nad rámec jeho zákonných práv a to buď vo forme vystavenia v investičnej sekcií na ďalších 12 mesiacov zdarma alebo vo forme vrátenia virtuálnej meny bitcoin. Táto výhoda sa na internetovom portáli označuje aj ako „Garancia spokojnosti“ alebo ako „Vrátenie peňazí - Nie ste spokojný s našimi službami? Každý klient má nárok na vrátenie peňazí v zmysle našich obchodných podmienok.“ alebo ako "Vrátenie celej sumy za balík - Nad rámec odstúpenia od zmluvy poskytujeme aj vrátenie celej sumy uhradenej za konkrétny balík v zmysle našich obchodných podmienok.". O tom či bude dlžníkovi poskytnuté vystavenie v investičnej sekcií na 12 mesiacov zdarma alebo vrátenie virtuálnej meny bitcoin rozhodne vždy platforma. Nárokovanie týchto výhod nie je právne vymáhateľné. Rozhodnutie platformy v tejto veci je konečné a nie je možné ho namietať. Rozhodnutie o takejto výhode je vykonané platformou na výslovnú žiadosť dlžníka, ktorú musí odoslať e-mailom platforme až po uplynutí 12 mesiacov od vystavenia dlžníkovej žiadosti v investičnej sekcií. Takéto rozhodnutie bude vykonané do 30 kalendárnych dní. Ak v tejto lehote rozhodnutie vydané nebude, znamená to, že takýto nárok o poskytnutie tejto výhody v zmysle obchodných podmienok dlžníka bol platformou zamietnutý. V prípade ak bola dlžníkovi poskytnutá výhoda vystavenia jeho žiadosti v investičnej sekcií na ďalších 12 mesiacov zdarma, po uplynutí tejto lehoty už nemá nárok na vystavenie v investičnej sekcií na ďalších 12 mesiacov alebo na vrátenie virtuálnej meny bitcoin v intenciách bodu 5.1.5.1.3.

 

Čo znamená reklamné vyjadrenie uvedené na internetovej stránke „Získajte peniaze a začnite žiť ešte dnes“?

Reklamné vyjadrenie uvedené na webe ako „Získajte peniaze a začnite žiť ešte dnes“ znamená, že používateľ môže podať žiadosť o poskytnutie služby ešte dnes, respektíve v deň kedy navštívil internetový portál a môže sa uchádzať o bezúčelový úver formou vystavenia svojej žiadosti v investičnej sekcií pričom v prípade nájdenia investora mu bude úver vyplatený investorom formou virtuálnej meny bitcoin.

 

Čo znamená reklamné vyjadrenie uvedené na internetovej stránke „Luxus už nie je nedostupný“?

Reklamné vyjadrenie uvedené na webe ako „Luxus už nie je nedostupný. Potrebujete vyplatiť svoje dlhy, dopriať si nové auto, dovolenku alebo byt? Chceli by ste zrekonštruovať svoj dom alebo si len urobiť radosť nákupom luxusných vecí? S bezúčelovým úverom môžete svoje peniaze minúť na čokoľvek.“ znamená, že používateľ môže podať žiadosť o poskytnutie služby a v prípade úspešnej žiadosti respektíve v prípade nájdenia investora pre jeho konkrétnu žiadosť mu bude vyplatený bezúčelový úver súkromným investorom vo forme virtuálnej meny bitcoin. Toto reklamné vyjadrenie však neznamená, že platforma mu vyplatí bezúčelový úver.

 

Čo znamená reklamné vyjadrenie uvedené na internetovej stránke „Získajte úver na čokoľvek ešte dnes“?

Reklamné vyjadrenie uvedené na webe ako „Získajte úver na čokoľvek ešte dnes“ znamená, že používateľ môže podať žiadosť o poskytnutie služby ešte dnes, respektíve v deň kedy navštívil internetový portál a môže sa uchádzať o bezúčelový úver formou vystavenia svojej žiadosti v investičnej sekcií pričom v prípade nájdenia investora mu bude úver vyplatený investorom formou virtuálnej meny bitcoin.

 

Čo znamená reklamné vyjadrenie uvedené na internetovej stránke „Bývanie, auto alebo dovolenka. Peniaze môžete využiť na byt, dom, auto či dovolenku. Peniaze môžete využiť na čokoľvek bez obmedzení.“?

Reklamné vyjadrenie uvedené na webe ako „Bývanie, auto alebo dovolenka. Peniaze môžete využiť na byt, dom, auto či dovolenku. Peniaze môžete využiť na čokoľvek bez obmedzení.“ znamená, že používateľ, respektíve dlžník môže v prípade úspešnej žiadosti a po uzatvorení zmluvy o pôžičke s investorom využiť prostriedky virtuálnej meny bitcoin bezúčelovo a teda na akýkoľvek účel.

 

Súhlasil/a som so všeobecnými obchodnými podmienkami?

V prípade ak ste odoslali žiadosť na internetovej stránke platformy, tak ste so všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasili. Pri odosielaní žiadosti ste zaklikli nasledovné: Súhlasíte s obsahom Všeobecných obchodných podmienok uvedených na našom webe? Áno, prehlasujem že som sa úplne oboznámil/a s celým obsahom Všeobecných obchodných podmienok a s obsahom všetkých ich jednotlivých súčastí a výslovne súhlasím s celým ich obsahom a plne ho akceptujem. Zaškrtnutím políčka súhlas s VOP na internetovom portáli používateľ prehlasuje, že sa starostlivo a podrobne oboznámil s obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok vrátane všetkých poplatkov uvedených na internetovom portáli. V prípade ak ste uhradili registračný poplatok a odoslali potvrdenie o platbe prostredníctvom formulára na internetovej stránke platformy, tak pri odosielaní tohto formulára ste opätovne súhlasili so všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Čo to znamená, keď som súhlasil/a so všeobecnými obchodnými podmienkami?

V prípade ak ste súhlasili so všeobecnými obchodnými podmienkami tak sa celý právny vzťah spravuje týmto obchodnými podmienkami a všetky prípadné rozpory sa riešia v súlade s týmto obchodnými podmienkami. Nie je možné namietať obsah týchto obchodných podmienok pretože ste s nimi plne a dobrovoľne súhlasili.

 

Čo ak nesúhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami?

V prípade ak nesúhlasíte s obchodnými podmienkami, neodosielajte žiadosť prostredníctvom internetovej stránky platformy a neuhrádzajte registračný poplatok. Takéto upozornenie obsahujú aj samotné obchodné podmienky a to v nasledovnom znení: „V prípade ak nesúhlasíte s obsahom tejto zmluvy alebo s niektorými jej ustanoveniami, nezaškrtávajte súhlas s touto zmluvou a tiež neodosielajte registráciu prostredníctvom tohto internetového portálu.“ Každý má teda slobodnú možnosť sa rozhodnúť, či služby platformy využije alebo nevyužije.

 

Ja som predsa s obchodnými podmienkami nesúhlasil/a. Čo mám robiť?

V prípade ak ste odoslali žiadosť na internetovej stránke platformy, tak ste so všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasili. V prípade ak ste súhlasili so všeobecnými obchodnými podmienkami tak sa celý právny vzťah spravuje týmto obchodnými podmienkami a všetky prípadné rozpory sa riešia v súlade s týmto obchodnými podmienkami. Nie je možné namietať obsah týchto obchodných podmienok pretože ste s nimi plne a dobrovoľne súhlasili.

 

Akým spôsobom sa uhrádza registračný poplatok?

V prípade schválenia žiadosti o pôžičku bude používateľovi odoslaný e-mail o schválení žiadosti o pôžičku pričom registračný poplatok uhradí virtuálnou menou bitcoin formou priamej bitcoinovej platby alebo sprostredkovanej platby bitcoinovým automatom. Súčasťou takéhoto e-mailu môže byť aj podrobný návod na vykonanie takejto platby, odkazy na jednotlivé bitcoinové automaty alebo burzy a ďalšie potrebné informácie k vykonaniu takejto platby. Platforma jasne deklaruje, že nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom žiadneho bitcoinového automatu alebo kryptomenovej burzy. Všetky informácie umiestnené na webovej stránke platformy súvisiace s bitcoinovými automatmi, ich polohou, spôsobom ich využívania a burzami majú čisto len informatívny charakter. Platforma nezodpovedá za žiadne škody súvisiace s využívaním bitcoinových automatov alebo kryptomenových búrz. Registračný poplatok sa hradí výhradne vo virtuálnej mene bitcoin a to buď prostredníctvom priamej bitcoinovej platby alebo formou platby v tzv. bitcoinovom automate, ktorý funguje na princípe zmenárne, respektíve kryptomenovej burzy. Registračný poplatok sa nehradí použitím žiadnej národnej meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) a nehradí sa ani platbou na bankový účet alebo vkladom na bankový účet. Registračný poplatok sa nehradí ani v hotovosti s použitím akejkoľvek národnej meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné), platobným šekom ani iným obdobným spôsobom. Platforma všetky transakcie spracúva jedine vo virtuálnej mene bitcoin a neprijíma žiadne národné meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom. Využívanie národných mien (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) je platformou výslovne zakázané nie len na samotnej platforme ale aj pri uzatváraní zmluvy o pôžičke medzi dlžníkom a investorom. Ceny vyjadrujúce výšku registračného poplatku na internetovom portáli slúžia len ako reprezentatívny príklad aktuálnej ceny virtuálnej meny bitcoin.

 

Akým spôsobom sa neuhrádza registračný poplatok?

Registračný poplatok sa nehradí použitím žiadnej národnej meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) a nehradí sa ani platbou na bankový účet alebo vkladom na bankový účet. Registračný poplatok sa nehradí ani v hotovosti s použitím akejkoľvek národnej meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné), platobným šekom ani iným obdobným spôsobom. Platforma všetky transakcie spracúva jedine vo virtuálnej mene bitcoin a neprijíma žiadne národné meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom. Využívanie národných mien (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) je platformou výslovne zakázané nie len na samotnej platforme ale aj pri uzatváraní zmluvy o pôžičke medzi dlžníkom a investorom. Ceny vyjadrujúce výšku registračného poplatku na internetovom portáli slúžia len ako reprezentatívny príklad aktuálnej ceny virtuálnej meny bitcoin.

 

Čo mám urobiť ak sa chcem stať investorom a investovať do jednej zo žiadostí?

V prípade ak sa chcete zaregistrovať ako investor, prosím navštívte sekciu Kontakty. V tejto sekcií sa nachádza link, ktorí je určený na registráciu nových investorov. Po Vašej registrácií Vám budú odoslané všetky potrebné informácie na to, aby ste mohli investovať do jednej alebo viacerých žiadostí.

 

Je medzi platformou a dlžníkom uzatvorená zmluva?

Áno, medzi platformou a dlžníkom je uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb. Upozorňujeme, že táto zmluva nie je zmluvou o pôžičke, zmluvou o poskytnutí akéhokoľvek spotrebiteľského úveru alebo iného úveru a nie je ani zmluvou prostredníctvom ktorej sa úver sprostredkuje. Zaškrtnutím políčka súhlasím s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb pri registrácií respektíve podávaní žiadosti o pôžičku vyslovujete súhlas s uzatvorením tejto zmluvy podľa ustanovení všeobecných obchodných podmienok, ktorá vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán. 

 

Akým spôsobom je uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb medzi dlžníkom a platformou?

Táto zmluva je uzatvorená elektronicky. Zaškrtnutím políčka súhlasím s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb pri registrácií respektíve podávaní žiadosti o pôžičku vyslovujete súhlas s uzatvorením tejto zmluvy podľa ustanovení všeobecných obchodných podmienok, ktorá vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán. Týmto spôsobom teda vznikne zmluva o poskytovaní služieb a to elektronickou formou.

Ustanovenia ktorého práva, respektíve právneho poriadku sa vzťahujú na zmluvu o poskytovaní služieb?

Zmluvné strany sa v zmysle všeobecných obchodných podmienok dohodli, že rozhodné právo v prípade uzavretia tejto zmluvy je právo krajiny Svätý Vincent a Grenadíny. Celý právny vzťah sa teda spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami a právom krajiny Svätý Vincent a Grenadíny.

 

Je medzi investorom a dlžníkom uzatvorená zmluva?

Medzi dlžníkom a investorom je uzatvorená zmluva o pôžičke. Takáto zmluva je uzatvorená len v prípade, ak sa investor rozhodol investovať do dlžníkovej žiadosti. Takáto zmluva sa uzatvára na diaľku, respektíve elektronicky. Môže sa uzatvoriť aj iným spôsobom ak s tým súhlasia obidve strany. Pri uzatváraní takejto zmluvy musí platforma poskytnúť maximálnu súčinnosť. Táto zmluva musí byť v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami. Táto zmluva je uzatvorená použítím kryptomeny bitcoin.

 

Akú službu mi je platforma povinná poskytnúť po úhrade registračného poplatku?

Platforma je povinná vystaviť dlžníkovu žiadosť o pôžičku v investičnej sekcií na internetovom portáli a tým pádom ju sprístupniť ostatným potenciálnym investorom na dobu 12 mesiacov. V prípade ak prejavil akýkoľvek investor záujem o dlžníkovu žiadosť o pôžičku, je platforma povinná koordinovať ich spoločný postup tak, aby dlžník a investor mohli medzi sebou nerušene uzatvoriť zmluvu o pôžičke a platforma musí byť tomuto procesu nápomocná v čo najväčšej miere.

 

Aké služby platforma dlžníkovi neposkytuje?

Platforma nie je povinná vyhľadať konkrétneho investora pre dlžníka. Platforma negarantuje nájdenie investora pre dlžníka počas doby vystavenia žiadosti o pôžičku a negarantuje ani vyplatenie pôžičky investorom. Platforma neposkytne pôžičku, spotrebiteľský úver ani iný úver alebo inú finančnú službu dlžníkovi pretože platforma neposkytuje pôžičky, spotrebiteľské úvery, úvery alebo iné finančné služby. Platforma nesprostredkuje dlžníkovi pôžičku, spotrebiteľský úver, úver alebo inú finančnú službu pretože platforma nevykonáva sprostredkovateľskú činnosť. Platforma neposkytuje kreditné ani debetné karty.

 

Môže platforma urýchliť nájdenie investora?

V zmysle všeobecných obchodných podmienok platforma nevie urýchliť nájdenie investora a negarantuje urýchlenie nájdenia investora. Platforma negarantuje nájdenie investora pre dlžníka počas doby vystavenia žiadosti o pôžičku a negarantuje ani vyplatenie pôžičky investorom.

 

Na ako dlho je moja žiadosť vystavená v investičnej sekcií?

Po úhrade registračného poplatku bude Vaša žiadosť vystavená v investičnej sekcií na dobu 12 mesiacov. Po uplynutí lehoty 12 mesiacov bude žiadosť z investičnej sekcie vymazaná. Dlžník si však môže uhradiť opätovné vystavenie žiadosti v investičnej sekcií na ďalších 12 mesiacov.

 

Čo to znamená, že moja žiadosť bude dokončená do 24 hodín?

Dokončenie žiadosti do 24 hodín znamená, že Vaša žiadosť bude po úhrade registračného poplatku vystavená v investičnej sekcií do 24 hodín od úhrady registračného poplatku. Upozorňujeme, že táto lehota plynie len v pracovných dňoch. Táto 24 hodinová lehota neplynie počas víkendov a sviatkov.

 

Môžem odstúpiť od zmluvy?

Dlžník má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia ale musí tak urobiť ešte pred úhradou registračného poplatku. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je nevyhnutné odoslať odstúpenie od zmluvy. Dlžník, respektíve používateľ berie na vedomie, že od zmluvy nemôže odstúpiť po úhrade registračného poplatku.

Ako spotrebiteľ mám právo odstúpiť od zmluvy a mám právo na vrátenie registračného poplatku v zmysle zákona?

Áno, ako spotrebiteľ v klasickom právnom vzťahu máte právo nie len na odstúpenie od zmluvy, ale disponujete aj ďalším množstvom práv na základe predpisov ktoré upravujú ochranu spotrebiteľa na štátnej ale aj európskej úrovni. V prípade našej platformy sa však tieto predpisy na Vás nevzťahujú, pretože sa jedná o právny vzťah ktorý existuje v oblasti kryptomien (viď. vyjadrenie Európskeho parlamentu nižšie). V súčasnej dobe na národnej ani európskej úrovni neexistuje legislatíva regulujúca alebo upravujúca činnosť platformy ktorá je založená na tzv. decentralizovanom financovaní, keďže pracuje jedine s virtuálnou menou bitcoin. Z toho dôvodu dôrazne upozorňujeme na tieto skutočnosti aby si potenciálny používatelia boli vedomý aká služba im je poskytnutá a akým právnym rámcom je upravená. Snaha o reguláciu však v súčasnosti existuje a vytvorenie právneho rámca pre fungovanie DeFi projektov prebieha na národnej aj medzinárodnej úrovni a preto podrobne sledujeme aktuálny právny vývoj v tejto oblasti aby existencia respektíve fungovanie platformy bolo vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na štátnej aj nadštátnej úrovni. Zároveň uvádzame, že všeobecné obchodné podmienky obsahujú klauzulu týkajúcu sa rozhodného práva ktorá jasne stanovuje, že rozhodným právom je právo krajiny Svätý Vincent a Grenadíny.

 

Aké sú povinnosti platformy?

Platforma má povinnosť zverejniť dlžníka v investičnej sekcií na internetovom portáli v prípade ak splnil všetky podmienky stanovené VOP a uhradil registračný poplatok. Platforma vystaví dlžníkovu žiadosť do 7 dní v prípade ak splnil všetky podmienky stanovené vo VOP a uhradil registračný poplatok. Platforma neposkytuje pôžičky, spotrebiteľské úvery alebo iné úvery a ani iné finančné služby alebo finančné produkty. Platforma nepracuje so žiadnymi národnými menami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) ale pracuje iba vo virtuálnej mene bitcoin. Platforma má právo zamietnuť žiadosť o pôžičku v prípade ak boli používateľom vyplnené údaje, ktoré sú nepravdivé, nesprávne alebo skreslené. Platforma nezodpovedá za pravdivosť údajov uvedených používateľmi, pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených na internetovom portáli, porušenia zmluvy alebo protiprávne konanie zo strany dlžníka alebo investora, plnenie povinností a záväzkov dlžníka alebo investora podľa úverovej zmluvy a platnosť a zákonnosť úverových zmlúv uzatvorených prostredníctvom internetového portálu.

 

Kde nájdem celé všeobecné obchodné podmienky k naštudovaniu?

Celé aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok nájdete v sekcií Informácie. Prejdite prosím do spodnej časti stránky a preklikajte sa do časti VOP.

 

Na aký súd sa mám obrátiť v prípade sporu?

Pre rozhodovanie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú príslušné súdy krajiny Svätý Vincent a Grenadíny. V prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich zo zmluvy sa prosím obráťte na súdny aparát krajiny Svätý Vincent a Grenadíny. Zmluvné strany sa dohodli, že na vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú vzťahovať príslušné ustanovenia práva krajiny Svätý Vincent a Grenadíny. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo v prípade uzavretia tejto zmluvy je právo krajiny Svätý Vincent a Grenadíny.

 

Vlastníte bitcoinové automaty cez ktoré sa vykonáva bitcoinová platba?

Registračný poplatok sa v zmysle všeobecných obchodných podmienok hradí virtuálnou menou bitcoin formou priamej bitcoinovej platby alebo sprostredkovanej platby bitcoinovým automatom. Klient teda môže uhradiť poplatok použitím QR kódu uvedeného na webe formou priamej bitcoinovej platby priamo na blockchaine bez využitia sprostredkovateľa. Poplatok pre väčší komfort užívateľov však môže byť uhradený aj prostredníctvom tzv. bitcoinového automatu. Na internetovej stránke platformy môže byť umiestnený podrobný návod na vykonanie takejto platby, odkazy na jednotlivé bitcoinové automaty alebo burzy a ďalšie potrebné informácie k vykonaniu takejto platby. Platforma však jasne deklaruje, že nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom žiadneho bitcoinového automatu alebo kryptomenovej burzy. Všetky informácie umiestnené na webovej stránke platformy súvisiace s bitcoinovými automatmi, ich polohou, spôsobom ich využívania a burzami majú čisto len informatívny charakter. Platforma nezodpovedá za žiadne škody súvisiace s využívaním bitcoinových automatov alebo kryptomenových búrz.

 

Máte súhlas prevádzkovateľov bitcoinových automatov na zverejnenie ich lokality?

Informácie uvedené na internetovej stránke platformy týkajúce sa bitcoinových automatov majú čisto len informatívny charakter. Informácie o bitcoinových automatoch ako ich fotky, poloha, umiestnenie, adresa a ďalšie sú informácie verejne dostupné pre každého a sú zároveň uvedené aj na stránke www.coinatmradar.com pričom na zverejnenie takýchto informácií nepotrebujeme súhlas vlastníkov, respektíve prevádzkovateľov keďže sa jedná o informácie všeobecne známe a vlastníci takýchto automatov sami tieto informácie zverejnili. Platforma však jasne vo svojich všeobecných obchodných podmienkach deklaruje, že nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom žiadneho bitcoinového automatu alebo kryptomenovej burzy. Zároveň odkazovaním na takéto automaty podporujeme miestnu kryptomenovú komunitu a lokálnu ekonomiku štátu. Používatelia platformy využívajú tieto automaty pričom využívanie takýchto automatov vyžaduje úhradu značných poplatkov ktoré si účtujú vlastníci automatov. Úhradou takéhoto poplatku podporíme nie len vlastníka automatu a teda kryptomenovú komunitu a konkrétnu spoločnosť ale aj ekonomiku štátu v ktorom je takýto automat prevádzkovaný, keďže každý takýto poplatok podlieha zdaneniu. Výsledkom je teda nie len podporovanie zvyšovania ekonomickej sily konkrétneho štátu ale aj efektívne podporovanie miestnych spoločností čo je dôležitejšie, ako podporovať odliv kryptomien a finančných prostriedkov na zahraničné online burzy.

 

Máte potrebné povolenia na prevádzku platformy?

Výslovne upozorňujeme že platforma ktorá prevádzkuje internetový portál k svojej činnosti nepotrebuje žiadne osobitné povolenia alebo licencie a zároveň nepodlieha žiadnej regulácií alebo dozoru zo strán štátnych, európskych alebo nadnárodných autorít alebo orgánov verejnej moci keďže:

1. Platforma je založená na tzv. DeFi. Jedná sa o decentralizované financovanie, ktoré sa nespolieha na tradičných centralizovaných sprostredkovateľov financovania ako sú burzy, banky, maklérske spoločnosti a podobne. Miesto toho DeFi využíva kryptomenový blockchain ako základ pre svoje fungovanie,

2. Platforma neposkytuje pôžičky, úvery a ani žiadne iné finančné produkty alebo služby,

3. Platforma nesprostredkováva pôžičky, úvery a ani žiadne iné finančné produkty alebo služby,

4. Platforma nepracuje so žiadnymi národnými menami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) a to ani hotovostne ani bezhotovostne,

5. Platforma nevyužíva žiadne bankové služby, neprijíma platby v hotovosti ani bezhotovostne, vkladom na účet, platby šekom alebo iným obdobným spôsobom. Platforma prijíma platby jedine vo virtuálnom aktíve bitcoin,

6. Platforma pracuje jedine s virtuálnym aktívom bitcoinom a všetky transakcie spracúva jedine vo virtuálnej mene bitcoin a neprijíma žiadne národné meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom,

7. Celá platforma a celé jej fungovanie je umiestnené v priestore kryptomien a celá jej činnosť a fungovanie patrí pod kryptomenový sektor. Platforma nepôsobí na finančnom trhu a pri svojom fungovaní a činnosti nevyužíva žiadne národné meny v akejkoľvek platobnej forme (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom.

 

Oblasť v ktorej platforma pôsobí je právne neregulovaná?

V súčasnej dobe na národnej ani európskej úrovni neexistuje legislatíva regulujúca alebo upravujúca činnosť platformy ktorá je založená na tzv. decentralizovanom financovaní, keďže pracuje jedine s virtuálnou menou bitcoin. Z toho dôvodu dôrazne upozorňujeme na tieto skutočnosti aby si potenciálny používatelia boli vedomý aká služba im je poskytnutá a akým právnym rámcom je upravená. Snaha o reguláciu však v súčasnosti existuje a vytvorenie právneho rámca pre fungovanie DeFi projektov prebieha na národnej aj medzinárodnej úrovni a preto podrobne sledujeme aktuálny právny vývoj v tejto oblasti aby existencia respektíve fungovanie platformy bolo vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na štátnej aj nadštátnej úrovni.

 

Nerozumiem úplne celému fungovaniu platformy. Čo mám robiť?

Oblasť pôsobenia platformy je veľmi špecifická a vyžaduje si určitú úroveň technických a informatívno-technických znalostí a preto odporúčame každému, kto plne nechápe zmysel služby a fungovanie kryptomenového sektora aby služby platformy nevyužíval a neodosielal žiadosť prostredníctvom internetovej stránky platformy.

 

Musí platformu prevádzkovať konkrétna spoločnosť?

Výslovne upozorňujeme že platforma ktorá prevádzkuje internetový portál k svojej činnosti nepotrebuje žiadne osobitné povolenia alebo licencie a zároveň nepodlieha žiadnej regulácií alebo dozoru zo strán štátnych, európskych alebo nadnárodných autorít alebo orgánov verejnej moci keďže:

1. Platforma je založená na tzv. DeFi. Jedná sa o decentralizované financovanie, ktoré sa nespolieha na tradičných centralizovaných sprostredkovateľov financovania ako sú burzy, banky, maklérske spoločnosti a podobne. Miesto toho DeFi využíva kryptomenový blockchain ako základ pre svoje fungovanie,

2. Platforma neposkytuje pôžičky, úvery a ani žiadne iné finančné produkty alebo služby,

3. Platforma nesprostredkováva pôžičky, úvery a ani žiadne iné finančné produkty alebo služby,

4. Platforma nepracuje so žiadnymi národnými menami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) a to ani hotovostne ani bezhotovostne,

5. Platforma nevyužíva žiadne bankové služby, neprijíma platby v hotovosti ani bezhotovostne, vkladom na účet, platby šekom alebo iným obdobným spôsobom. Platforma prijíma platby jedine vo virtuálnom aktíve bitcoin,

6. Platforma pracuje jedine s virtuálnym aktívom bitcoinom a všetky transakcie spracúva jedine vo virtuálnej mene bitcoin a neprijíma žiadne národné meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom.

 

Celá platforma a celé jej fungovanie je umiestnené v priestore kryptomien a celá jej činnosť a fungovanie patrí pod kryptomenový sektor. Platforma nepôsobí na finančnom trhu a pri svojom fungovaní a činnosti nevyužíva žiadne národné meny v akejkoľvek platobnej forme (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom.

 

V súčasnej dobe na národnej ani európskej úrovni neexistuje legislatíva regulujúca alebo upravujúca činnosť platformy ktorá je založená na tzv. decentralizovanom financovaní, keďže pracuje jedine s virtuálnou menou bitcoin. Z toho dôvodu dôrazne upozorňujeme na tieto skutočnosti aby si potenciálny používatelia boli vedomí aká služba im je poskytnutá a akým právnym rámcom je upravená. Snaha o reguláciu však v súčasnosti existuje a vytvorenie právneho rámca pre fungovanie DeFi projektov prebieha na národnej aj medzinárodnej úrovni a preto podrobne sledujeme aktuálny právny vývoj v tejto oblasti aby existencia respektíve fungovanie platformy bolo vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na štátnej aj nadštátnej úrovni.

 

Vzhľadom na neexistenciu regulácie, respektíve neexistenciu všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa oblasť pôsobenia platformy a skutočností uvedených vyššie v priestore decentralizovaných financií nie je nevyhnutné, aby platformu prevádzkovala konkrétna spoločnosť zapísaná v obchodnom registri toho ktorého štátu a plnila zákonné povinnosti vyplývajúce pre spoločnosti zapísané v obchodnom registri (vydávanie faktúr, dodržiavanie predpisov na ochranu spotrebiteľa, vybavovanie reklamácií a odstúpení od zmluvy a ďalšie).

 

Ste klasická DeFi (decentralizované financie) služba?

Naša platforma je P2P DeFi kryptopôžičková platforma s centralizovaným prvkom. P2P = peer to peer. DeFi = decentralizované financie. Ďalšou osobitosťou našej P2P DeFi platformy okrem centralizačného prvku je absencia robotických smart kontraktov. Smart kontrakty vykonáva priamo platforma (rozumej osoba, nie robotický systém) a to ručnou formou. Centralizačný prvok v decentralizovaných financiách môže mať svoje pozitíva a to najmä z titulu eliminácie chýb a rigidnosti celého DeFi systému aj keď môže byť krypto komunitou vnímaný negatívne z titulu existencie určitej centralizácie.

 

Musí platforma k tejto službe poskytovať faktúru?

Výslovne upozorňujeme že platforma ktorá prevádzkuje internetový portál k svojej činnosti nepotrebuje žiadne osobitné povolenia alebo licencie a zároveň nepodlieha žiadnej regulácií alebo dozoru zo strán štátnych, európskych alebo nadnárodných autorít alebo orgánov verejnej moci keďže:

1. Platforma je založená na tzv. DeFi. Jedná sa o decentralizované financovanie, ktoré sa nespolieha na tradičných centralizovaných sprostredkovateľov financovania ako sú burzy, banky, maklérske spoločnosti a podobne. Miesto toho DeFi využíva kryptomenový blockchain ako základ pre svoje fungovanie,

2. Platforma neposkytuje pôžičky, úvery a ani žiadne iné finančné produkty alebo služby,

3. Platforma nesprostredkováva pôžičky, úvery a ani žiadne iné finančné produkty alebo služby,

4. Platforma nepracuje so žiadnymi národnými menami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) a to ani hotovostne ani bezhotovostne,

5. Platforma nevyužíva žiadne bankové služby, neprijíma platby v hotovosti ani bezhotovostne, vkladom na účet, platby šekom alebo iným obdobným spôsobom. Platforma prijíma platby jedine vo virtuálnom aktíve bitcoin,

6. Platforma pracuje jedine s virtuálnym aktívom bitcoinom a všetky transakcie spracúva jedine vo virtuálnej mene bitcoin a neprijíma žiadne národné meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom,

 

Celá platforma a celé jej fungovanie je umiestnené v priestore kryptomien a celá jej činnosť a fungovanie patrí pod kryptomenový sektor. Platforma nepôsobí na finančnom trhu a pri svojom fungovaní a činnosti nevyužíva žiadne národné meny v akejkoľvek platobnej forme (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom.

 

V súčasnej dobe na národnej ani európskej úrovni neexistuje legislatíva regulujúca alebo upravujúca činnosť platformy ktorá je založená na tzv. decentralizovanom financovaní, keďže pracuje jedine s virtuálnou menou bitcoin. Z toho dôvodu dôrazne upozorňujeme na tieto skutočnosti aby si potenciálny používatelia boli vedomý aká služba im je poskytnutá a akým právnym rámcom je upravená. Snaha o reguláciu však v súčasnosti existuje a vytvorenie právneho rámca pre fungovanie DeFi projektov prebieha na národnej aj medzinárodnej úrovni a preto podrobne sledujeme aktuálny právny vývoj v tejto oblasti aby existencia respektíve fungovanie platformy bolo vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na štátnej aj nadštátnej úrovni.

 

Vzhľadom na neexistenciu regulácie, respektíve neexistenciu všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa oblasť pôsobenia platformy a skutočností uvedených vyššie v priestore decentralizovaných financií nie je nevyhnutné, aby platformu prevádzkovala konkrétna spoločnosť zapísaná v obchodnom registri toho ktorého štátu a plnila zákonné povinnosti vyplývajúce pre spoločnosti zapísané v obchodnom registri (vydávanie faktúr, dodržiavanie predpisov na ochranu spotrebiteľa, vybavovanie reklamácií a odstúpení od zmluvy a ďalšie).

 

Plníte si zákonné povinnosti vo forme daňovej povinnosti?

Platforma funguje v súlade s aktuálnou národnou a európskou právnou úpravou. Napriek absencií regulácie v oblasti kryptomien a decentralizovaných financií existuje daňová povinnosť vzťahujúca sa aj na túto oblasť. Z tohto titulu si platforma plní všetky daňové povinnosti a uhrádza dane tak, ako jej stanovujú príslušné daňové právne predpisy. Plnenie si daňových povinností vie platforma objektívne preukázať kompetentným kontrolným orgánom.

 

Akými právnymi predpismi sa spravujú právne vzťahy vznikajúce na základe používania platformy?

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe používania internetového portálu alebo v súvislosti s jeho používaním sa spravujú a riadia právnymi predpismi ktoré sú platné v krajine Svätý Vincent a Grenadíny.

 

Obsahuje internetová stránka platformy upozornenie pre potenciálnych klientov?

Áno. V prípade ak sa na web platformy pripojí akýkoľvek užívateľ, je ihneď upozornený okrem iného takzvaným vyskakovacím lightboxom v spodnej časti webovej stránky a to v nasledovnom znení: Upozorňujeme, aby si potenciálny klient podrobne naštudoval obchodné podmienky pre plné pochopenie poskytovanej služby.

 

Je možná existencia takejto platformy keďže toto odvetvie je neregulované?

Existencia takejto platformy je prípustná, legálna a legitímna a to okrem iného aj so zreteľom na ústavné právo, respektíve právnu zásadu: každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané.

 

Všetky odpovede sú citáciami priamo zo všeobecných obchodných podmienok alebo sú v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Časť II. – Odkazy na relevantné informačné zdroje

 

Táto časť pojednáva o odkazoch na jednotlivé informačné zdroje, ktoré sú prameňom dôležitých informácií o problematike kryptomien, decentralizovaných financií v oblasti kryptomien, regulácie kryptomien a podobne. Tieto odkazy môžu pochádzať priamo od jednotlivých orgánov štátu alebo z článkov novín, denníkov alebo internetových zdrojov rôznej povahy.

1. Vyjadrenie Ministerstva financií k problematike a regulácií kryptomien.

Vyjadrenie MF SR Ku Kryptomenám PNG (1).png
Vyjadrenie MF SR Ku Kryptomenám PNG (2).png

2. Vyjadrenie Národnej banky Slovenska k problematike a regulácií kryptomien.

NBS Krypto 1.png
NBS Krypto 2.png
NBS Krypto 3.png
NBS Krypto 4.png
NBS Krypto 5.png
NBS Krypto 6.png
NBS Krypto 7.png
NBS Krypto 8.png

3. Vyjadrenie Európskeho parlamentu k problematike a regulácií kryptomien.

EP Krypto 1.png
EP Krypto 2.png
EP Krypto 3.png
EP Krypto 4.png
EP Krypto 5.png

4. Kryptomeny v slovenskej legislatíve - EPI.

EPI Článok Krypto 1.png
EPI Článok Krypto 2.png

Časť III. – Všeobecné obchodné podmienky

Každému kto má záujem využiť služby platformy odporúčame podrobné naštudovanie všeobecných obchodných podmienok aby plne porozumel službe, ktorú si objednáva. V prípade ak nerozumiete tomu, ako funguje platforma, odporúčame Vám služby platformy nevyužívať.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky používania internetového portálu (ďalej len „VOP“) bližšie a podrobne vymedzujú zásady a podmienky využívania služieb poskytovaných prostredníctvom internetového portálu (ďalej len „portál" alebo „platforma“) a podrobne špecifikujú práva a povinnosti.

1.2 Právne vzťahy medzi platformou, potenciálnym dlžníkom a potenciálnym investorom sa riadia týmito VOP a konkrétnou zmluvou o pôžičke medzi potenciálnym dlžníkom a investorom.

1.3 Podmienkou využívania služieb platformy je registrácia a verifikácia používateľa na internetovom portáli vyplnením formuláru buď zo strany dlžníka alebo zo strany investora, vykonanie činností vyžadovaných internetovým portálom, akceptácia podmienok špecifikovaných v týchto VOP a uhradenie registračného poplatku.

2. Výklad pojmov

2.1 Internetový portál je internetová decentralizovaná platforma peer to peer DeFi prostredníctvom ktorej sa prevádzkuje tzv. investičná sekcia, kde sa stretávajú potenciálny dlžníci a investori a majú možnosť medzi sebou uzavrieť zmluvu o pôžičke v zmysle týchto VOP.

2.2 Správca decentralizovaného systému ktorý spravuje tento decentralizovaný peer to peer DeFi (decentralized finance) portál na základe procesu registrácie vystaví žiadosť o pôžičku dlžníka v investičnej sekcií, kde môže do takejto žiadosti investor, ktorý je tak isto registrovaný prostredníctvom žiadosti investovať. Investovať v takej forme, že medzi dlžníkom a investorom bude uzatvorená zmluva o pôžičke v zmysle týchto VOP.

2.3 Dlžník je fyzická osoba, ktorá v dôsledku procesu registrácie, verifikácie a splnenia všetkých podmienok vyžadovaných platformou získala status dlžníka a v dôsledku toho bola žiadosť dlžníka vystavená v investičnej sekcií. Pre účely týchto VOP dlžník musí byť plne spôsobilý na právne úkony.

2.4 Investor je fyzická osoba, ktorá v dôsledku procesu registrácie, verifikácie a splnenia všetkých podmienok vyžadovaných platformou získala status investora a teda si môže vybrať z vystavených žiadostí o pôžičku v investičnej sekcií a môže uzatvoriť zmluvu o pôžičke s dlžníkom ktorý má vystavenú žiadosť o pôžičku v investičnej sekcií. Pre účely týchto VOP investor nesmie byť podnikateľom v oblasti financií, úverov a bankovníctva, musí byť plne spôsobilý na právne úkony.

2.5 Investičná sekcia je sekcia na internetovom portáli ktorá obsahuje všetky vystavené žiadosti o pôžičku dlžníkov a slúži pre investorov aby si mohli z týchto žiadostí o pôžičku vybrať a investovať do jednej z nich a teda uzatvoriť s dlžníkom zmluvu o pôžičke v zmysle týchto VOP.

2.6 Vystavenie žiadosti alebo vystavenie žiadosti o pôžičku znamená, že žiadosť o pôžičku podaná používateľom bola schválená, boli splnené všetky podmienky uvedené vo VOP a žiadosť o pôžičku bola umiestnená do investičnej sekcie uvedenej na internetovom portáli s potrebnými informáciami pre investora, ale zároveň vo forme určitej anonymizácie, aby nedošlo k porušeniu ochrany osobných údajov alebo iných osobitných predpisov.

2.7 Žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o poskytnutie služby je žiadosť používateľa o vystavenie žiadosti o pôžičku v investičnej sekcií umiestnenej na internetovom portáli. Nejedná sa o žiadosť o pôžičku od platformy, žiadosť o sprostredkovanie pôžičky, žiadosť o akúkoľvek finančnú službu na ktorú sa vyžaduje osobitné povolenie na základe osobitných predpisov.

2.8 Schválenie žiadosti alebo schválenie žiadosti o pôžičku alebo schválenie žiadosti o poskytnutí služby znamená, že žiadosť o pôžičku ktorú podal používateľ je schválená a je teda spôsobilá byť vystavená v investičnej sekcií na internetovom portáli. Schválenie žiadosti alebo schválenie žiadosti o pôžičku neznamená, že žiadosť o pôžičku podaná používateľom bola schválená a bude mu vyplatená alebo sprostredkovaná pôžička.

2.9 Registračný poplatok alebo poplatok za službu je poplatok za službu poskytovanú platformou, ktorý hradí dlžník alebo investor, respektíve používateľ. Používateľ uhradením tohto poplatku získa službu vystavenia v investičnej sekcií (v prípade ak bola jeho žiadosť o pôžičku schválená) na dobu 12 mesiacov a získa status dlžníka. Investor registráciou získa službu prístupu k investičnej sekcií a možnosti výberu so žiadostí o pôžičku s tým, že do jednej z nich môže investovať.

2.10 Zmluva o pôžičke alebo zmluva o úvere je zmluva uzatvorená medzi dlžníkom a investorom a je výsledkom zhody dlžníka a investora ktorí sa spojili v investičnej sekcií. Takáto zmluva musí byť v súlade s VOP platformy.

2.11 Zmluva o poskytovaní služieb je uzatvorená v súlade s týmito VOP medzi platformou a dlžníkom alebo medzi platformou a investorom ako výsledok procesu registrácie príslušného subjektu.

2.12 Používateľ internetového portálu je osoba, ktorá má záujem na základe procesu registrácie a verifikácie uzatvoriť zmluvu o poskytnutí služby a získať tak status dlžníka alebo investora za účelom využívania služieb internetového portálu a osoba ktorá je dlžníkom alebo investorom.

2.13 Zmluvné strany sú platforma, dlžník a investor

2.14 Verifikácia je proces kontrolných činností platformy zameraný na overenie súladu dokumentov zaslaných od používateľa s údajmi zadanými pri jeho registrácii, resp. na overenie súladu údajov zadaných používateľom pri jeho registrácii alebo dokumentov zaslaných od používateľa so skutočným stavom zachyteným vo verejne prístupných databázach a registroch.

2.15 Aktivácia alebo aktivovanie služby alebo vystavenie žiadosti alebo dokončenie žiadosti znamená proces vystavenia žiadosti o pôžičku v zmysle VOP na základe dokumentov zaslaných používateľom v investičnej sekcií.

2.16 Pojem úspešná žiadosť znamená, že žiadosť dlžníka vystavená v investičnej sekcií bola úspešná v tom zmysle, že sa našiel investor ktorý uzatvoril s dlžníkom zmluvu o úvere.

2.17 Pojem uvedený na webe ako „Výška úveru 1000 Eur – 4900 Eur / 5000 Eur – 99 000 Eur / 100 000 Eur – 250 000 Eur“ znamená reprezentatívne sumy, ktoré môže používateľ pri svojej žiadosti zadať do registračného formuláru.

2.18 Fixný úrok 5% predstavuje celkový úrok ktorým je zaviazaný investor na poskytnutie úveru a to zmluvne a fixne na predmetnú dobu splácania úveru.

2.19 Pojem uvedený na webe ako „Garancia spokojnosti“ je špecifické právo dlžníka na poskytnutie výhody ktorej podmienky je možné nájsť v sekcií 5.1.5.1.3.

2.20 Reklamné vyjadrenie uvedené na webe ako „Získajte peniaze a začnite žiť ešte dnes“ znamená, že používateľ môže podať žiadosť o poskytnutie služby ešte dnes, respektíve v deň kedy navštívil internetový portál a môže sa uchádzať o bezúčelový úver formou vystavenia svojej žiadosti v investičnej sekcií pričom v prípade nájdenia investora mu bude úver vyplatený investorom formou virtuálnej meny bitcoin.

2.21 Reklamné vyjadrenie uvedené na webe ako „Luxus už nie je nedostupný. Potrebujete vyplatiť svoje dlhy, dopriať si nové auto, dovolenku alebo byt? Chceli by ste zrekonštruovať svoj dom alebo si len urobiť radosť nákupom luxusných vecí? S bezúčelovým úverom môžete svoje peniaze minúť na čokoľvek.“ znamená, že používateľ môže podať žiadosť o poskytnutie služby a v prípade úspešnej žiadosti respektíve v prípade nájdenia investora pre jeho konkrétnu žiadosť mu bude vyplatený bezúčelový úver súkromným investorom vo forme virtuálnej meny bitcoin. Toto reklamné vyjadrenie však neznamená, že platforma mu vyplatí bezúčelový úver.

2.22 Reklamné vyjadrenie uvedené na webe ako „Získajte úver na čokoľvek ešte dnes“ znamená, že používateľ môže podať žiadosť o poskytnutie služby ešte dnes, respektíve v deň kedy navštívil internetový portál a môže sa uchádzať o bezúčelový úver formou vystavenia svojej žiadosti v investičnej sekcií pričom v prípade nájdenia investora mu bude úver vyplatený investorom formou virtuálnej meny bitcoin.

2.23 Reklamné vyjadrenie uvedené na webe ako „Bývanie, auto alebo dovolenka. Peniaze môžete využiť na byt, dom, auto či dovolenku. Peniaze môžete využiť na čokoľvek bez obmedzení.“ znamená, že používateľ, respektíve dlžník môže v prípade úspešnej žiadosti a po uzatvorení zmluvy o pôžičke s investorom využiť prostriedky virtuálnej meny bitcoin bezúčelovo a teda na akýkoľvek účel.

3. Získanie statusu dlžníka

3.1 Registrácia dlžníka alebo schválenie žiadosti o pôžičku

3.1.1 V prípade ak chce používateľ získať status dlžníka je povinný vyplniť registráciu kde je potrebné zadať informácie ako meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie požadované údaje internetovým portálom a akceptovať VOP vrátane ceny za registráciu uvedenú priamo na internetovom portáli. Zaškrtnutím políčka súhlas s VOP na internetovom portáli používateľ prehlasuje, že sa starostlivo a podrobne oboznámil s obsahom týchto VOP vrátane všetkých poplatkov uvedených na internetovom portáli.

3.1.2 V prípade schválenia žiadosti o pôžičku bude používateľovi odoslaný e-mail o schválení žiadosti o pôžičku pričom registračný poplatok uhradí virtuálnou menou bitcoin formou priamej bitcoinovej platby alebo sprostredkovanej platby bitcoinovým automatom. Súčasťou takéhoto e-mailu môže byť aj podrobný návod na vykonanie takejto platby, odkazy na jednotlivé bitcoinové automaty alebo burzy a ďalšie potrebné informácie k vykonaniu takejto platby. Platforma jasne deklaruje, že nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom žiadneho bitcoinového automatu alebo kryptomenovej burzy. Všetky informácie umiestnené na webovej stránke platformy súvisiace s bitcoinovými automatmi, ich polohou, spôsobom ich využívania a burzami majú čisto len informatívny charakter. Platforma nezodpovedá za žiadne škody súvisiace s využívaním bitcoinových automatov alebo kryptomenových búrz.

3.1.3 Používateľ je povinný vždy zadať správne a pravdivé údaje ktoré sú vyžadované pri žiadosti o pôžičku pričom zadanie nesprávnych alebo nepravdivých údajov je dôvodom na odopretie alebo zrušenie schválenia žiadosti o pôžičku.

3.1.4 Používateľ berie na vedomie, že len na základe vyplnenia žiadosti o pôžičku nemá automaticky nárok na využívanie všetkých služieb poskytovaných prostredníctvom internetového portálu. Nárok na využívanie služby poskytovanej internetovým portálom vzniká až okamihom vzniku zmluvy o poskytnutí služby a úplným uhradením registračného poplatku.

3.1.5 Používateľ, ktorý má záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí služby a získať tak status dlžníka a mať vystavenú svoju žiadosť o pôžičku v investičnej sekcií, berie na vedomie, že nevyhnutným predpokladom na uzavretie takejto zmluvy je schválenie žiadosti o pôžičku a uhradenie príslušného registračného poplatku.

4. Získanie statusu investora

4.1 Registrácia Investora

4.1.1 V prípade ak chce používateľ získať status investora je povinný vyplniť registráciu kde je potrebné zadať informácie ako meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie požadované údaje internetovým portálom a akceptovať VOP. Zaškrtnutím políčka súhlas s VOP na internetovom portáli používateľ prehlasuje, že sa starostlivo a podrobne oboznámil s obsahom týchto VOP.

4.1.2 V prípade schválenia registrácie investora bude používateľovi odoslaný e-mail o schválení jeho registrácie a budú mu odoslané potrebné prístupy k investičnej sekcií kde si bude môcť vybrať z vystavených žiadostí dlžníkov.

4.1.3 Používateľ je povinný vždy zadať správne a pravdivé údaje ktoré sú vyžadované pri registrácií investora pričom zadanie nesprávnych alebo nepravdivých údajov je dôvodom na odopretie alebo zrušenie takejto registrácie.

4.1.4 Používateľ berie na vedomie, že len na základe vyplnenia registrácie investora nemá automaticky nárok na využívanie všetkých služieb poskytovaných prostredníctvom internetového portálu. Nárok na využívanie služby poskytovanej internetovým portálom vzniká až okamihom vzniku zmluvy o poskytnutí služby, respektíve okamihom schválenia registrácie investora.

4.1.5 Používateľ, ktorý má záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí služby a získať tak status investora a mať prístup k investičnej sekcií, berie na vedomie, že nevyhnutným predpokladom na uzavretie takejto zmluvy je schválenie registrácie investora.

5. Zmluva o poskytovaní služieb

5.1 Platforma a dlžník

5.1.1 Táto zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) je uzatvorená medzi platformou a dlžníkom.

5.1.2 Táto zmluva nie je zmluvou o pôžičke, zmluvou o poskytnutí akéhokoľvek spotrebiteľského úveru alebo iného úveru a nie je ani zmluvou prostredníctvom ktorej sa úver sprostredkuje.

5.1.3 Zaškrtnutím políčka súhlasím s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb pri registrácií respektíve podávaní žiadosti o pôžičku vyslovujete súhlas s uzatvorením tejto zmluvy podľa ustanovení týchto VOP, ktorá vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo v prípade uzavretia tejto zmluvy je právo krajiny Svätý Vincent a Grenadíny.

5.1.4 V prípade ak nesúhlasíte s obsahom tejto zmluvy alebo s niektorými jej ustanoveniami, nezaškrtávajte súhlas s touto zmluvou a tiež neodosielajte registráciu respektíve žiadosť o pôžičku prostredníctvom tohto internetového portálu.

5.1.5 Predmet zmluvy a rozsah poskytovaných služieb

5.1.5.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb platformou dlžníkovi a to v konkrétnom nasledovnom rozsahu:

5.1.5.1.1 Vystaviť dlžníkovu žiadosť o pôžičku v investičnej sekcií na internetovom portáli a tým pádom ju sprístupniť ostatným potenciálnym investorom na dobu 12 mesiacov.

5.1.5.1.2 V prípade ak prejavil akýkoľvek investor záujem o dlžníkovu žiadosť o pôžičku, koordinovať ich spoločný postup tak, aby dlžník a investor mohli medzi sebou nerušene uzatvoriť zmluvu o pôžičke a platforma musí byť tomuto procesu nápomocná v čo najväčšej miere.

5.1.5.1.3 V prípade ak sa nenašiel pre dlžníka investor tak platforma poskytne dlžníkovi výhodu nad rámec jeho zákonných práv a to buď vo forme vystavenia v investičnej sekcií na ďalších 12 mesiacov zdarma alebo vo forme vrátenia virtuálnej meny bitcoin. Táto výhoda sa na internetovom portáli označuje aj ako „Garancia spokojnosti“ alebo ako „Vrátenie peňazí - Nie ste spokojný s našimi službami? Každý klient má nárok na vrátenie peňazí v zmysle našich obchodných podmienok.“ alebo ako "Vrátenie celej sumy za balík - Nad rámec odstúpenia od zmluvy poskytujeme aj vrátenie celej sumy uhradenej za konkrétny balík v zmysle našich obchodných podmienok.". O tom či bude dlžníkovi poskytnuté vystavenie v investičnej sekcií na 12 mesiacov zdarma alebo vrátenie virtuálnej meny bitcoin rozhodne vždy platforma. Nárokovanie týchto výhod nie je právne vymáhateľné. Rozhodnutie platformy v tejto veci je konečné a nie je možné ho namietať. Rozhodnutie o takejto výhode je vykonané platformou na výslovnú žiadosť dlžníka, ktorú musí odoslať na e-mail decentralizedfinanceeurope@gmail.com až po uplynutí 12 mesiacov od vystavenia dlžníkovej žiadosti v investičnej sekcií. Takéto rozhodnutie bude vykonané do 30 kalendárnych dní. Ak v tejto lehote rozhodnutie vydané nebude, znamená to, že takýto nárok o poskytnutie tejto výhody v zmysle VOP dlžníka bol platformou zamietnutý. V prípade ak bola dlžníkovi poskytnutá výhoda vystavenia jeho žiadosti v investičnej sekcií na ďalších 12 mesiacov zdarma, po uplynutí tejto lehoty už nemá nárok na vystavenie v investičnej sekcií na ďalších 12 mesiacov alebo na vrátenie virtuálnej meny bitcoin.

5.1.5.2 Platforma dlžníkovi neposkytuje a ani nesprostredkuje nasledovné služby:

5.1.2.2.1 Platforma nie je povinná vyhľadať konkrétneho investora pre dlžníka.

5.1.2.2.2 Platforma negarantuje nájdenie investora pre dlžníka počas doby vystavenia žiadosti o pôžičku a negarantuje ani vyplatenie pôžičky investorom.

5.1.2.2.3 Platforma neposkytne pôžičku, spotrebiteľský úver ani iný úver alebo inú finančnú službu dlžníkovi pretože platforma neposkytuje pôžičky, spotrebiteľské úvery, úvery alebo iné finančné služby. Platforma nesprostredkuje dlžníkovi pôžičku, spotrebiteľský úver, úver alebo inú finančnú službu pretože platforma nevykonáva sprostredkovateľskú činnosť.

5.1.2.2.4 Platforma neposkytuje kreditné ani debetné karty.

5.1.2.2.5 Platforma nevie urýchliť nájdenie investora a negarantuje urýchlenie nájdenia investora.

5.1.5.3 Dlžník sa zaväzuje:

5.1.5.3.1 Dodržiavať VOP a všetky ich časti.

5.1.5.3.2 Uhradiť registračný poplatok uvedený na internetovom portáli za služby poskytnuté platformou a to vo výške ktorú stanovuje internetový portál.

5.1.5.4 Platforma sa zaväzuje:

5.1.5.4.1 Poskytovať svoje služby s maximálnym úsilím a odbornou starostlivosťou.

5.1.5.4.2 Poskytovať svoje služby v súlade s VOP.

5.1.6 Odmena

5.1.6.1 Odmena za poskytované služby je stanovená na obdobie 1 roka, respektíve 12 mesiacov pričom presná výška odmeny sa nachádza na internetovom portáli. Odmeny sú rôzne v prípade rôzneho typu služby a všetky typy odmien a služieb sú prehľadne rozdelené a uvedené na internetovom portáli.

5.1.6.2 Konkrétna odmena za konkrétnu službu je vždy používateľovi zobrazená vopred a je s ňou riadne oboznámený na internetovom portáli.

5.1.6.3 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že v prípade ak dlžník objednané služby nevyužije a to z akéhokoľvek dôvodu spočívajúceho na strane dlžníka, nemá dlžník nárok na vrátenie uhradenej odmeny od platformy a to ani v celku a ani v čiastočnom rozsahu.

5.1.6.4 Platforma si vyhradzuje právo v prípade potreby stanoviť konečnú cenu na úhradu dlžníkovi pre služby, ktorých cena nie je jednoznačne stanovená na internetovom portáli.

5.1.7 Trvanie zmluvy a jej ukončenie

5.1.7.1 Táto zmluva sa uzatvára vždy na dobu určitú a to na dobu 1 roka, respektíve 12 mesiacov. Platforma sa zaväzuje umožniť dlžníkovi na dobu 10 rokov po ukončení platnosti tejto zmluvy pasívny prístup k vloženým údajom a súčasne archivovať dáta dlžníka na rovnaké obdobie, pričom platforma na požiadanie dlžníka mu túto databázu poskytne.

5.1.7.2 Túto zmluvu je výlučne možné ukončiť:

5.1.7.2.1 Písomnou dohodou oboch zmluvných strán, alebo

5.1.7.2.2 Uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.

5.1.7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že platforma môže s okamžitou platnosťou odstúpiť od tejto zmluvy elektronicky e-mailom a to v prípade ak dlžník nedodrží podmienky uvedené v tejto zmluve alebo vo VOP alebo ak poruší akúkoľvek inú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo z VOP. Toto odstúpenie od zmluvy platforma odošle na e-mailovú adresu dlžníka.

5.1.7.4 Za platné odstúpenie od zmluvy sa považuje aj prípad, keď dlžník e-mailovú správu obsahujúcu odstúpenie od zmluvy neprevezme. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností o doručení akejkoľvek e-mailovej správy dlžníkovi sa tretí deň odo dňa jej odoslania považuje za deň doručenia.

5.1.8 Práva a povinnosti dlžníka

5.1.8.1 Dlžník má právo byť zverejnený v investičnej sekcií na internetovom portáli v prípade ak splnil všetky podmienky stanovené VOP a uhradil registračný poplatok.

5.1.8.2 Dlžník je povinný pri podávaní žiadosti o pôžičku uvádzať pravdivé, správne a neskreslené údaje a plne zodpovedá za správnosť takýchto údajov.

5.1.8.3 Dlžník má právo odstúpiť od tejto zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia ale musí tak urobiť ešte pred úhradou registračného poplatku. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je nevyhnutné odoslať odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak dlžník odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Dlžník, respektíve používateľ však berie na vedomie, že od zmluvy nemôže odstúpiť po úhrade registračného poplatku.

5.1.8.4 Využívanie národných mien (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) je platformou výslovne zakázané nie len na samotnej platforme ale aj pri uzatváraní zmluvy o pôžičke medzi dlžníkom a investorom.

5,1.8.5 Dlžník, respektíve používateľ je povinný žiadosť o pôžičku vyplniť pravdivo.

5.1.8.6 Dlžník je povinný sa oboznámiť s obsahom týchto VOP a ustanoveniami zmluvy o poskytovaní služieb ktorej ustanovenia sú súčasťou týchto VOP.

5.1.8.7 Dlžník je povinný používať internetový portál v súlade s VOP a zmluvou o poskytovaní služieb.

5.1.8.8 Dlžník je povinný používať internetový portál v súlade dobrými mravmi a zvyklosťami.

5.1.9 Práva a povinnosti platformy

5.1.9.1 Platforma má povinnosť zverejniť dlžníka v investičnej sekcií na internetovom portáli v prípade ak splnil všetky podmienky stanovené VOP a uhradil registračný poplatok.

5.1.9.2 Platforma má právo zamietnuť žiadosť o pôžičku v prípade ak boli používateľom vyplnené údaje, ktoré sú nepravdivé, nesprávne alebo skreslené.

5.1.9.3 Platforma vystaví dlžníkovu žiadosť do 7 dní v prípade ak splnil všetky podmienky stanovené vo VOP a uhradil registračný poplatok.

5.1.9.4 Platforma neposkytuje pôžičky, spotrebiteľské úvery alebo iné úvery a ani iné finančné služby alebo finančné produkty. Platforma nepracuje so žiadnymi národnými menami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) ale pracuje iba vo virtuálnej mene bitcoin.

5.1.9.5 Platforma nezodpovedá za pravdivosť údajov uvedených používateľmi, pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených na internetovom portáli, porušenia zmluvy alebo protiprávne konanie zo strany dlžníka alebo investora, plnenie povinností a záväzkov dlžníka alebo investora podľa úverovej zmluvy a platnosť a zákonnosť úverových zmlúv uzatvorených prostredníctvom internetového portálu.

5.1.10 Záverečné ustanovenia

5.1.10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia oboma zmluvnými stranami. Platnosť a účinnosť zmluvy vzniká odoslaním registračného formulára zo strany dlžníka a súhlasom s VOP a zároveň schválením na strane platformy.

5.1.10.2 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre účastníkov právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú, že akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré bude svojim významom čo najbližšie príslušnému neplatnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu.

5.1.10.3 Uzatvorením tejto zmluvy dlžník výslovne súhlasí so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov a iných údajov, ktoré zadá na internetovom portáli. Platforma sa zaväzuje, že bude osobné a iné údaje dlžníka chrániť a neposkytne ich tretej osobe s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej alebo verejnej moci.

5.1.10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať tretím stranám informácie týkajúce sa obsahu tejto zmluvy, pokiaľ tieto tretie strany nie sú viazané mlčanlivosťou, pokiaľ to nie je vyžadované právnymi predpismi alebo pokiaľ neobdržali písomný súhlas druhej zmluvnej strany alebo ak to nie je nevyhnutné za účelom splnenia práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.

5.1.10.5 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že zmluvné strany majú právnu spôsobilosť takúto zmluvu uzavrieť a že osoby konajúce za zmluvné strany sú oprávnené za zmluvnú stranu konať a v rozsahu tejto zmluvy ju aj zaviazať.

5.1.10.6 Táto zmluva je záväzná i pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán. Pre rozhodovanie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú príslušné súdy krajiny Svätý Vincent a Grenadíny. Zmluvné strany sa dohodli, že na vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú vzťahovať príslušné ustanovenia práva krajiny Svätý Vincent a Grenadíny. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo v prípade uzavretia tejto zmluvy je právo krajiny Svätý Vincent a Grenadíny.

5.1.10.7 Táto zmluva predstavuje konečné a úplné dojednanie zmluvných strán a nahrádza všetku doterajšiu korešpondenciu, rokovania alebo akékoľvek oznámenia či dokumenty vo veci obsahu tejto zmluvy. Žiadne ústne vysvetlenie alebo ústna informácia poskytnutá jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane nezmení výklad tejto zmluvy.

5.1.10.8 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

5.1.10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, právny úkon je urobený v predpísanej forme, obsah tejto zmluvy si riadne prečítali, vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, určito, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, uzavreli tak ako je uvedené vo VOP.

5.2 Platforma a investor

5.2.1 Táto zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) je uzatvorená medzi platformou a investorom.

5.2.2 Táto zmluva nie je zmluvou o pôžičke, zmluvou o poskytnutí akéhokoľvek spotrebiteľského úveru alebo iného úveru a nie je ani zmluvou prostredníctvom ktorej sa úver sprostredkuje.

5.2.3 Zaškrtnutím políčka súhlasím s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb pri registrácií vyslovujete súhlas s uzatvorením tejto zmluvy podľa ustanovení týchto VOP, ktorá vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo v prípade uzavretia tejto zmluvy je právo krajiny Svätý Vincent a Grenadíny.

5.2.4 V prípade ak nesúhlasíte s obsahom tejto zmluvy alebo s niektorými jej ustanoveniami, nezaškrtávajte súhlas s touto zmluvou a tiež neodosielajte registráciu prostredníctvom tohto internetového portálu.

5.2.5 Predmet zmluvy a rozsah poskytovaných služieb

5.2.5.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb platformou investorovi a to v konkrétnom nasledovnom rozsahu:

5.2.5.1.1 Sprístupniť investorovi investičnú sekciu na internetovom portáli tak, aby mal prístup ku všetkým vystaveným žiadostiam o pôžičku a mohol si vybrať konkrétnu žiadosť pre svoje investovanie a to na dobu 1 roka, respektíve 12 mesiacov.

5.2.5.1.2 V prípade ak prejavil investor záujem o dlžníkovu žiadosť o pôžičku, koordinovať ich spoločný postup tak, aby dlžník a investor mohli medzi sebou nerušene uzatvoriť zmluvu o pôžičke a platforma musí byť tomuto procesu nápomocná v čo najväčšej miere.

5.2.5.2 Platforma investorovi neposkytuje a ani nesprostredkuje nasledovné služby:

5.2.2.2.1 Platforma nie je povinná vyhľadať konkrétneho dlžníka.

5.2.2.2.2 Platforma negarantuje nájdenie dlžníka pre investora počas doby prístupu do investičnej sekcie.

5.2.2.2.3 Platforma neposkytne pôžičku, spotrebiteľský úver ani iný úver alebo inú finančnú službu investorovi pretože platforma neposkytuje pôžičky, spotrebiteľské úvery, úvery alebo iné finančné služby. Platforma nesprostredkuje investorovi pôžičku, spotrebiteľský úver, úver alebo inú finančnú službu pretože platforma nevykonáva sprostredkovateľskú činnosť.

5.2.2.2.4 Platforma neposkytuje kreditné ani debetné karty.

5.2.2.2.5 Platforma nevie urýchliť nájdenie dlžníka a negarantuje urýchlenie nájdenia dlžníka.

5.2.5.3 Investor sa zaväzuje:

5.2.5.3.1 Dodržiavať VOP a všetky ich časti.

5.2.5.3.2 V prípade uzatvorenia zmluvy o pôžičke s dlžníkom je investor povinný držať sa maximálneho limitu úroku uvedeného na internetovom portáli a nesmie ho prekročiť. Nižší úrok dohodnutý byť môže.

5.2.5.3.3 V prípade uzatvorenia zmluvy o pôžičke s dlžníkom je investor povinný sa držať povinnosti vyplatenia pôžičky vo virtuálnej mene bitcoin a akceptovať splátky vo virtuálnej mene bitcoin. V tomto zmluvnom vzťahu sa nevyužívajú žiadne národné meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) a použitie takýchto národných mien je platformou výslovne zakázané.

5.2.5.3.4 V prípade uzatvorenia zmluvy o pôžičke s dlžníkom je investor povinný akceptovať výšku úveru a aj jednotlivé splátky zadané dlžníkom a je povinný akceptovať aj dĺžku splácania zadanú dlžníkom. Nie je vylúčená vzájomná modifikácia týchto vzťahov zmluvne medzi dlžníkom a investorom.

5.2.5.4 Platforma sa zaväzuje:

5.2.5.4.1 Poskytovať svoje služby s maximálnym úsilím a odbornou starostlivosťou.

5.2.5.4.2 Poskytovať svoje služby v súlade s VOP.

5.2.7 Trvanie zmluvy a jej ukončenie

5.2.7.1 Táto zmluva sa uzatvára vždy na dobu 1 roka, respektíve 12 mesiacov. Platforma sa zaväzuje umožniť investorovi na dobu 10 rokov po ukončení platnosti tejto zmluvy pasívny prístup k vloženým údajom a súčasne archivovať dáta investora na rovnaké obdobie, pričom platforma na požiadanie investora mu túto databázu poskytne.

5.2.7.2 Túto zmluvu je výlučne možné ukončiť:

5.2.7.2.1 Písomnou dohodou oboch zmluvných strán, alebo

5.2.7.2.2 Uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.

5.2.7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že platforma môže s okamžitou platnosťou odstúpiť od tejto zmluvy elektronicky e-mailom a to v prípade ak investor nedodrží podmienky uvedené v tejto zmluve alebo vo VOP alebo ak poruší akúkoľvek inú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo z VOP. Toto odstúpenie od zmluvy platforma odošle na e-mailovú adresu investora.

5.2.7.4 Za platné odstúpenie od zmluvy sa považuje aj prípad, keď investor e-mailovú správu obsahujúcu odstúpenie od zmluvy neprevezme. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností o doručení akejkoľvek e-mailovej správy investorovi sa tretí deň odo dňa jej odoslania považuje za deň doručenia.

5.2.8 Práva a povinnosti investora

5.2.8.1 Investor má právo získať prístup k investičnej sekcií na internetovom portáli v prípade ak splnil všetky podmienky stanovené VOP a jeho registrácia bola schválená.

5.2.8.2 Investor je povinný pri registrácií uvádzať pravdivé, správne a neskreslené údaje a plne zodpovedá za správnosť takýchto údajov.

5.2.8.3 V prípade ak investor nájde vhodnú investíciu a dôjde k uzavretiu zmluvy o pôžičke s dlžníkom, je investor povinný sa držať maximálne stanoveného úroku uvedeného na internetovom portáli a tiež sa riadiť ďalšími jeho povinnosťami stanovenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

5.2.8.4 Investor má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia.

5.1.8.5 Využívanie národných mien (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) je platformou výslovne zakázané nie len na samotnej platforme ale aj pri uzatváraní zmluvy o pôžičke medzi dlžníkom a investorom.

5.1.8.6 Investor je povinný registráciu vyplniť pravdivo. 

5.1.8.7 Investor je povinný sa oboznámiť s obsahom týchto VOP a ustanoveniami zmluvy o poskytovaní služieb ktorej ustanovenia sú súčasťou týchto VOP.

5.1.8.8  Investor je povinný používať internetový portál v súlade s VOP a zmluvou o poskytovaní služieb.

5.1.8.9 Investor je povinný používať internetový portál v súlade dobrými mravmi a zvyklosťami.

5.2.9 Práva a povinnosti platformy

5.2.9.1 Platforma má povinnosť umožniť investorovi prístup do investičnej sekcie na internetovom portáli v prípade ak splnil všetky podmienky stanovené VOP.

5.2.9.2 Platforma má právo zamietnuť registráciu investora v prípade ak boli používateľom vyplnené údaje, ktoré sú nepravdivé, nesprávne alebo skreslené.

​5.2.10 Záverečné ustanovenia

5.2.10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom schválenia registrácie investora.

5.2.10.2 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre účastníkov právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú, že akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré bude svojim významom čo najbližšie príslušnému neplatnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu.

5.2.10.3 Uzatvorením tejto zmluvy investor výslovne súhlasí so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov a iných údajov, ktoré zadá na internetovom portáli. Platforma sa zaväzuje, že bude osobné a iné údaje investora chrániť a neposkytne ich tretej osobe s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej alebo verejnej moci.

5.2.10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať tretím stranám informácie týkajúce sa obsahu tejto zmluvy, pokiaľ tieto tretie strany nie sú viazané mlčanlivosťou, pokiaľ to nie je vyžadované právnymi predpismi alebo pokiaľ neobdržali písomný súhlas druhej zmluvnej strany alebo ak to nie je nevyhnutné za účelom splnenia práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.

5.2.10.5 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že zmluvné strany majú právnu spôsobilosť takúto zmluvu uzavrieť a že osoby konajúce za zmluvné strany sú oprávnené za zmluvnú stranu konať a v rozsahu tejto zmluvy ju aj zaviazať.

5.2.10.6 Táto zmluva je záväzná i pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán. Pre rozhodovanie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú príslušné súdy krajiny Svätý Vincent a Grenadíny. Zmluvné strany sa dohodli, že na vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú vzťahovať príslušné ustanovenia práva krajiny Svätý Vincent a Grenadíny. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo v prípade uzavretia tejto zmluvy je právo krajiny Svätý Vincent a Grenadíny.

5.2.10.7 Táto zmluva predstavuje konečné a úplné dojednanie zmluvných strán a nahrádza všetku doterajšiu korešpondenciu, rokovania alebo akékoľvek oznámenia či dokumenty vo veci obsahu tejto zmluvy. Žiadne ústne vysvetlenie alebo ústna informácia poskytnutá jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane nezmení výklad tejto zmluvy.

5.2.10.8 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

5.2.10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, právny úkon je urobený v predpísanej forme, obsah tejto zmluvy si riadne prečítali, vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, určito, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, uzavreli tak ako je uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

6. Princíp fungovania internetového portálu

6.1 Platforma neposkytuje pôžičky, spotrebiteľské úvery alebo iné úvery a ani iné finančné služby alebo finančné produkty. Platforma nepracuje so žiadnymi národnými menami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) ale pracuje iba výlučne vo virtuálnej mene bitcoin. Využívanie národných mien je platformou výslovne zakázané.

6.2 Úlohou platformy je len prevádzka investičnej sekcie na portáli kde sa môžu stretnúť potenciálny investori a potenciálny dlžníci a uzatvoriť medzi sebou zmluvu o pôžičke a to výlučne len vo forme virtuálnej meny bitcoin. Medzi dlžníkom a investorom nedochádza k uzatvoreniu zmluvy o pôžičke v akejkoľvek národnej mene (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) ani vo forme úhrady na bankový účet a ani vo forme hotovosti využitím národnej meny. Využívanie národných mien je platformou výslovne zakázané nie len na samotnej platforme ale aj pri uzatváraní zmluvy o pôžičke medzi dlžníkom a investorom a túto povinnosť stanovenú VOP sú všetky zmluvné strany povinné dodržiavať.

6.3 Platforma je oprávnená kedykoľvek ukončiť prevádzku internetového portálu alebo jeho časti.

6.4 Platforma neposkytuje pôžičky ani úvery zo svojich vlastných ani iných zdrojov, internetový portál je len virtuálne elektronické miesto, kde sa stretávajú investori a dlžníci za účelom získania úveru vo virtuálnej mene bitcoin. Jedná sa o tzv. peer to peer decentralizovanú finančnú platformu DeFi umiestnenú v priestore kryptomien mimo finančný systém.

6.5 Pre vylúčenie všetkých pochybností sa uvádza, že platforma neuzatvára úverovú zmluvu vo svojom mene a na svoj účet. Úverová zmluva je vždy zmluvou medzi investorom a dlžníkom vo virtuálnej mene bitcoin. Platforma nie je zmluvnou stranou žiadnej úverovej zmluvy.

6.6 Národné meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) ktoré sú uvedené na internetovom portáli alebo v registračnom formulári sú len reprezentatívna hodnota virtuálnej meny bitcoin. Všetky právne vzťahy ktoré sú výsledkom fungovania internetového portálu sú viazané virtuálnou menou bitcoin a nie národnými menami.

6.7 Platforma nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne v súvislosti s používaním internetového portálu akémukoľvek používateľovi, dlžníkovi alebo investorovi a tiež nezodpovedá za akékoľvek finančné straty investorov spôsobené nevrátením poskytnutých prostriedkov vo forme virtuálnej meny bitcoin dlžníkmi.

7. Investičná sekcia

7.1 Investičná sekcia je sekcia na internetovom portáli ktorá obsahuje všetky vystavené žiadosti o pôžičku dlžníkov a slúži pre investorov aby si mohli z týchto žiadostí o pôžičku vybrať a investovať do jednej z nich a teda uzatvoriť s dlžníkom zmluvu o pôžičke.

7.2 Platforma je povinná v prípade ak sa dlžník a investor prostredníctvom nej dohodnú na uzavretí zmluvy o pôžičke poskytnúť plnú súčinnosť pri napomáhaní uzavretia takejto zmluvy a to najmä vykonávaním prostredníka pri kontakte dlžníka a investora, poskytnutím šablóny zmluvy o pôžičke a v neposlednom rade aj poskytnutím potrebných rád a odporúčaní pre obe strany.

7.3 Investičná sekcia na platforme môže byť rozdelená na viac častí, respektíve viac samostatných dokumentov z titulu lepšej prehľadnosti.

8. Úverová zmluva

8.1 Úverová zmluva je uzatvorená medzi dlžníkom a investorom.

8.2 Úverová zmluva je uzatvorená medzi dlžníkom a investorom navzájom pričom investor sa nezaoberá poskytovaním úverov a preto sa nemôže jednať o spotrebiteľskú zmluvu a ani o spotrebiteľský úver, respektíve spotrebný úver.

8.3 Úverová zmluva medzi dlžníkom a investorom nie je uzatvorená s použitím žiadnej národnej meny v bezhotovostnom styku (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) a nie je ani uzavretá s použitím žiadnej národnej meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) v hotovostnom styku. Uvedenie národnej meny na platforme môže slúžiť len ako reprezentatívny príklad aktuálnej ceny virtuálnej meny bitcoin.

8.4 Úverová zmluva medzi dlžníkom a investorom je vždy uzatvorená vo virtuálnej mene bitcoin a splácaná vo virtuálnej mene bitcoin. Využívanie národných mien (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) je platformou výslovne zakázané nie len na samotnej platforme ale aj pri uzatváraní zmluvy o pôžičke medzi dlžníkom a investorom.

9. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

9.1 Zaškrtnutím políčka ktoré sa venuje súhlasu s VOP a ochranou osobných údajov používateľ vyjadruje svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom. Svoj súhlas so spracúvaním udeľuje na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

9.2 Spracúvané osobné údaje a doklady sú meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, e-mail, telefón, rodinný stav, finančná situácia, súbory cookies, číslo občianskeho preukazu a ďalšie informácie vyplnené v rámci formulárov umiestnených na internetovom portáli.

9.3 Svojím súhlasom používateľ tiež vyhlasuje, že poskytnutie tu uvedených údajov je dobrovoľné, svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať na základe žiadosti prostredníctvom e-mailu, má právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov v informačnom systéme, má právo na likvidáciu osobných údajov ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Svoje žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a cookies prosím smerujte na e-mail decentralizedfinanceeurope@gmail.com.

10. GDPR

10.1 Na základe príslušných všeobecne záväzných právny predpisov týkajúcich sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) si Vás týmto dovoľujeme informovať o spracovávaných osobných údajoch. Zaškrtnutím políčka ,,Súhlasím so spracúvaním osobných údajov“ pri registrácií na webovej stránke vyjadruje každý používateľ svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom prevádzkovateľovi internetového portálu. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom poskytovania služieb uvedených v týchto obchodných podmienkach. Zároveň súhlasím, aby platforma poskytla tieto osobné údaje všetkým účastníkom uvedeným výhradne v uzatvorenej zmluve o pôžičke medzi veriteľom, respektíve investorom a dlžníkom alebo advokátskej kancelárií na základe oprávneného záujmu, na ďalšie spracúvanie za účelom mimosúdneho, súdneho alebo exekučného konania za podmienok a v rozsahu tu uvedenom. Spracúvané osobné údaje sú: meno, priezvisko, občianstvo, rodné číslo, adresa, e-mail, telefón, rodinný stav, finančná situácia, druh príjmu, súbory cookies a ďalšie informácie zadávané používateľom pri registrácií. Spracúvanými dokladmi sú kópia občianskeho preukazu. Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä: 1. poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné, 2. svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti 3. právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, 4. právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 5. právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, 6. právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

11. Osobitné a dodatkové ustanovenia

11.1 Cena jednotlivých balíkov alebo programov uvedených na internetovom portáli sa odvíja od výšky úveru, ktorú chce dlžník vystaviť v investičnej sekcií.

11.2 Všetky štatistiky uvedené na internetovom portáli sú len reprezentatívnym príkladom alebo marketingovým, respektíve reklamným sloganom a nie sú reálnou štatistikou platformy.

11.3 V prípade recenzií v sekcií Recenzie si platforma vyhradzuje právo uverejniť len tie recenzie o ktorých rozhodne, že sú v súlade s dobrými mravmi a nepoškodzujú dobré meno platformy a tiež uverejniť takzvané marketingové a reklamné recenzie slúžiace pre reklamné a propagačné účely. Marketingové a reklamné recenzie sú len ilustračným (v prípade uverejnenia obrázkov) a reprezentatívnym príkladom a nemusia sa zakladať na reálnych skúsenostiach konkrétnych dlžníkov, investorov alebo iných osôb.

11.4 V sekcií Kontakty – Kontaktný formulár môže používateľ zadať svoje otázky a bude mu odoslaná automatická elektronická odpoveď, ktorá bude obsahovať všetky potrebné informácie ktoré ako potenciálny záujemca potrebuje. Tento automatizovaný systém bol vytvorený v záujme zlepšenia efektivity komunikácie a zabráneniu duplicitných otázok, prípade otázok ktoré si môže sám používateľ dohľadať v sekcií Často kladené otázky alebo v konkrétnych právnych podkladoch (najmä všeobecné obchodné podmienky, poučenie o odstúpení od zmluvy a podobne). Používateľ, respektíve dlžník alebo investor výslovne súhlasí s tým, že jeho požiadavka odoslaná cez kontaktný formulár uvedený na platforme bude vybavená formou automatickej odpovedi odoslanej automatizovaným systémom. V prípade, ak používateľ potrebuje získať odpoveď na špecifickú požiadavku, môže sa so svojou požiadavkou obrátiť elektronicky na e-mail decentralizedfinanceeurope@gmail.com.  V prípade ak na túto e-mailovú adresu bude odoslaná požiadavka, respektíve otázka ktorá sa týka informácií už uvedených na platforme alebo vo VOP, platforma si vyhradzuje právo na takúto požiadavku nereagovať, respektíve nevybaviť ju.

11.5 V prípade uvedenia výrazu „Program naplnený“ alebo „Vypredané“ pri jednotlivých balíkoch alebo programoch služby to znamená, že v aktuálnom čase nie je možné zadať žiadosť o vystavenie do investičnej sekcie pre uvedené sumy a pre konkrétny balík alebo program. Platforma si vyhradzuje právo sama stanoviť pre ktoré sumy umožní odosielanie žiadostí a pre ktoré sumy odosielanie žiadostí neumožní.

11.6 V prípade uvedenia tzv. vybavených žiadostí s konkrétnymi sumami na internetovom portáli sa jedná len o reprezentatívne a marketingové uvedenie príkladných žiadostí ktoré sú určené len k marketingovým, reklamným a reprezentatívnym účelom a nemusia sa zakladať na reálnych skúsenostiach konkrétnych dlžníkov, investorov alebo iných osôb.

12. Platba za službu vo virtuálnej mene bitcoin

12.1 Registračný poplatok sa hradí výhradne vo virtuálnej mene bitcoin a to buď prostredníctvom priamej bitcoinovej platby alebo formou platby v tzv. bitcoinovom automate, ktorý funguje na princípe zmenárne, respektíve kryptomenovej burzy. Registračný poplatok sa nehradí použitím žiadnej národnej meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) a nehradí sa ani platbou na bankový účet alebo vkladom na bankový účet. Registračný poplatok sa nehradí ani v hotovosti s použitím akejkoľvek národnej meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné), platobným šekom ani iným obdobným spôsobom. Platforma všetky transakcie spracúva jedine vo virtuálnej mene bitcoin a neprijíma žiadne národné meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom. Využívanie národných mien (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) je platformou výslovne zakázané nie len na samotnej platforme ale aj pri uzatváraní zmluvy o pôžičke medzi dlžníkom a investorom. Ceny vyjadrujúce výšku registračného poplatku na internetovom portáli slúžia len ako reprezentatívny príklad aktuálnej ceny virtuálnej meny bitcoin.

12.2 Platforma priradí konkrétnu platbu v bitcoine ku konkrétnemu používateľovi na základe formuláru ktorý používateľ vyplní po platbe a na základe priloženého potvrdenia o úhrade používateľa. Bez predloženia potvrdenia platforma nemôže overiť a spárovať platbu.

12.3 Rozhodujúci kurz je kurz stanovený v čase úhrady na základe kurzu uvedeného na www.coinmarketcap.com. Tolerancia výkyvu kurzu je až 5% od aktuálneho kurzu. V prípade úhrady v bitcoinovom automate je tolerancia stanovená kurzom a poplatkom prevádzkovateľa automatu, respektíve burzy.

​13. Rámcové informácie k fungovaniu, štruktúre, reguláciám, zákonným povinnostiam a ďalšie dodatkové ustanovenia

13.1 Výslovne upozorňujeme že platforma ktorá prevádzkuje internetový portál k svojej činnosti nepotrebuje žiadne osobitné povolenia alebo licencie a zároveň nepodlieha žiadnej regulácií alebo dozoru zo strán štátnych, európskych alebo nadnárodných autorít alebo orgánov verejnej moci keďže:

1. Platforma je založená na tzv. DeFi. Jedná sa o decentralizované financovanie, ktoré sa nespolieha na tradičných centralizovaných sprostredkovateľov financovania ako sú burzy, banky, maklérske spoločnosti a podobne. Miesto toho DeFi využíva kryptomenový blockchain ako základ pre svoje fungovanie,

2. Platforma neposkytuje pôžičky, úvery a ani žiadne iné finančné produkty alebo služby,

3. Platforma nesprostredkováva pôžičky, úvery a ani žiadne iné finančné produkty alebo služby,

4. Platforma nepracuje so žiadnymi národnými menami (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) a to ani hotovostne ani bezhotovostne,

5. Platforma nevyužíva žiadne bankové služby, neprijíma platby v hotovosti ani bezhotovostne, vkladom na účet, platby šekom alebo iným obdobným spôsobom. Platforma prijíma platby jedine vo virtuálnom aktíve bitcoin,

6. Platforma pracuje jedine s virtuálnym aktívom bitcoinom a všetky transakcie spracúva jedine vo virtuálnej mene bitcoin a neprijíma žiadne národné meny (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom,

7. Celá platforma a celé jej fungovanie je umiestnené v priestore kryptomien a celá jej činnosť a fungovanie patrí pod kryptomenový sektor. Platforma nepôsobí na finančnom trhu a pri svojom fungovaní a činnosti nevyužíva žiadne národné meny v akejkoľvek platobnej forme (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) bezhotovostne, hotovostne a ani žiadnym iným dostupným alternatívnym spôsobom.

13.2 V súčasnej dobe na národnej ani európskej úrovni neexistuje legislatíva regulujúca alebo upravujúca činnosť platformy ktorá je založená na tzv. decentralizovanom financovaní, keďže pracuje jedine s virtuálnou menou bitcoin. Z toho dôvodu dôrazne upozorňujeme na tieto skutočnosti aby si potenciálny používatelia boli vedomí aká služba im je poskytnutá a akým právnym rámcom je upravená. Snaha o reguláciu však v súčasnosti existuje a vytvorenie právneho rámca pre fungovanie DeFi projektov prebieha na národnej aj medzinárodnej úrovni a preto podrobne sledujeme aktuálny právny vývoj v tejto oblasti aby existencia respektíve fungovanie platformy bolo vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na štátnej aj nadštátnej úrovni.

13.3 Vzhľadom na neexistenciu regulácie, respektíve neexistenciu všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa oblasť pôsobenia platformy a skutočností uvedených v týchto VOP (najmä v sekcií 13.) v priestore decentralizovaných financií nie je nevyhnutné, aby platformu prevádzkovala konkrétna spoločnosť zapísaná v obchodnom registri toho ktorého štátu a plnila zákonné povinnosti vyplývajúce pre spoločnosti zapísané v obchodnom registri (vydávanie faktúr, dodržiavanie predpisov na ochranu spotrebiteľa, vybavovanie reklamácií a odstúpení od zmluvy a ďalšie).

13.4 V prípade ak je na internetovom portáli uvedená akákoľvek národná mena (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, DKK, CHF, HUF, HRK a všetky ostatné) či už ako vyjadrenie potenciálnej hodnoty výšky úveru poskytnutého investorom alebo ako vyjadrenie hodnoty registračného poplatku, jedná sa len o reprezentatívnu hodnotu virtuálnej meny bitcoin. Všetky právne vzťahy ktoré sú výsledkom fungovania internetového portálu sú viazané virtuálnou menou bitcoin a nie národnými menami.

13.5 V prípade ak je na internetovom portáli vyžadované číslo bankového účtu, je vyžadované iba z dôvodu overenia konkrétnej fyzickej osoby. Bankový účet akéhokoľvek používateľa nie je využívaný na odosielanie alebo prijímanie žiadny finančných prostriedkov.

13.6 Kryptomeny (bitcoin a ďalšie) nie sú v Slovenskej republike zákonnými menami, čo znamená, že nie sú regulované právnymi predpismi upravujúcimi platobné a zmenárenské služby a nespadajú tak pod reguláciu a dohľad Národnej Banky Slovenska. Kryptomeny sú vysoko volatilné a preto obchody s kryptomenami predstavujú vysokú mieru rizika. Kurzy kryptomien voči zákonným menám môžu zaznamenať prudké výkyvy aj v priebehu jedného dňa. Vďaka týmto výkyvom môže držiteľ kryptomeny zaznamenať prudký zisk alebo prudkú stratu v rámci jeho portfólia. Hodnota a možnosť využitia kryptomien v reálnom svete je založená na vývoji technológie a dôvere v túto technológiu. Nie je žiadna centrálna banka či iná autorita, ktorá by regulovala alebo korigovala vývoj tak, aby sa ochránila hodnota kryptomien v kritickej situácii a to najmä v situácií poklesu hodnoty kryptomeny. Kryptomeny sú autonómne a široko neregulované svetové systémy špeciálnej siete firiem a jednotlivcov. Tí, čo kryptomeny nakupujú alebo predávajú, vyjadrujú svoju dôveru v digitálny, decentralizovaný a čiastočne anonymný systém, ktorý závisí na P2P sieti a kryptografii vo svojom fungovaní. Dôvera v kryptomeny môže skončiť v okamihu napríklad nečakaného vývoja software, vládnych opatrení, vývoja kryptomien s lepšími vlastnosťami a podobne. Dôvera sa môže taktiež stratiť v dôsledku straty alebo krádeže kryptomien alebo prerušenia priebehu transakcií hackermi alebo vládou. Môžu sa objaviť aj ďalšie riziká, ktoré nie sú predvídané v týchto VOP.

13.7 V prípade ak používateľ platformy zašle platforme akúkoľvek kryptomenu v akejkoľvek výške omylom alebo iným nedopatrením nad rámec poskytovaných služieb pričom sa nejedná o chybu na strane platformy, používateľ v takomto prípade nemá právny nárok na vrátenie takejto kryptomeny.  Pri využívaní kryptomien je nevyhnutné postupovať s dostatočnou starostlivosťou pretože z podstaty kryptografie sú kryptomenové transakcie nevratné.. Ďalším dôvodom na neexistenciu právneho nároku na vrátenie kryptomeny z dôvodov vyššie uvedených je vysoká volatilita trhu.

14. Reklamačný poriadok

14.1 Každý používateľ, respektíve dlžník alebo investor má právo podať reklamáciu. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vadu služby. Reklamáciu je možné podať elektronicky zaslaním e-mailu na decentralizedfinanceeurope@gmail.com. Z reklamácie musí byť zrejmé, kto reklamáciu podáva, čo je jej obsahom a čoho sa domáha. K reklamácií je nutné priložiť doklady preukazujúce pravdivosť tvrdení. Každý používateľ uplatňuje reklamáciu bezodkladne ako sa o vade jemu poskytovanej služby dozvedel.

14.2 Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od podania reklamácie a táto lehota začína plynúť dňom jej doručenia. V prípade ak platforma túto reklamáciu nevybaví v lehote 30 dní, platí, že platforma reklamáciu vybavila jej zamietnutím.

14.3 Platforma reklamáciu vybaví prijatím reklamácie a vybavením podľa uváženia platformy alebo zamietnutím reklamácie. Rozhodnutie platformy o vybavení reklamácie je konečné a nie je možné ho namietať.

15. Záverečné ustanovenia

15.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovom portáli.

15.2 Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe používania internetového portálu alebo v súvislosti s jeho používaním sa spravujú a riadia právnymi predpismi ktoré sú platné v krajine Svätý Vincent a Grenadíny.

Platnosť a účinnosť: 01.03.2022

bottom of page